Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2016 година

Прва награда му се доделува на: Јордан Ќосевски

на тема: „Банкарски специфични и макроекономски детерминанти на нефукционалните кредити во Република Македонија: Компаративна анализа на кредитите на претпријатијата и домаќинствата “

Скопје, 7.4.2016 година

Решение за формирање Одбор за оценување