Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2015 година

Прва награда му се доделува на: Милан Елисковски

на тема: „Анализа на детерминантите на вишокот капитал според големината на банките во Република Македонија “

Скопје, 23.04.2015 година

Решение за формирање Одбор за оценување