Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2014 година

Прва награда му се доделува на: Борче Треновски

на тема: „Анализа на интеракциите и ефектите од монетарната и фискалната политика во Македонија“

Втора награда ѝ се доделува на: Викторија Атанасовска-Новески

на тема: „Проценување на трошочната ефикасност на банкарските сектори на земјите од Балканот со посебен осврт на Македонија“

Скопје, 28.04.2014 година

Решение за формирање Одбор за оценување