Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2012 година

Годишна награда за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2012 година е доделена на Деспина Петреска и Тања Дрвошанова-Елисковска за трудовите на тема:

Детерминанти на кредитирање на населението-Случајот на Македонија

автор: Тања Дрвошанова-Елисковска

Емпириска анализа на загатката на Фелдштајн и Хориока во транзициски земји, со осврт на Македонија

автор: Деспина Петреска

Скопје, 27.04.2012 година

Решение за формирање Одбор за оценување