Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2011 година

Годишна награда за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2011 година е доделена на д-р Никица Мојсоска-Блажевски за трудот на тема:

Детаксикација: Ефектот од трошокот на трудот врз вработеноста во Македонија

PPSX

автор: д-р Никица Мојсоска-Блажевски

Скопје, 26.04.2011 година

Предавање на проф. д-р Мојмир Мрак од Словенија на тема „Нов модел за раст во Централна и Југоисточна Европа по кризата?“ ("New growth model for Central and South Eastern Europe after the crisis?")

PPSX

Скопје, 26.04.2011 година

Решение за формирање Одбор за оценување