Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2010 година


Годишна награда за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2010 година е доделена на м-р Благица Николоска за трудот на тема:


автор: м-р Благица Николоска

Скопје, 26.04.2010 година

РЕШЕНИЕ за формирање Одбор за евалуација