Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2009 година

Годишна награда за најдобар труд од областа на макроекономијата за 2009 година е доделена на м-р Душко Јошески за трудот на тема:

Вложување во инфраструктурата и раст на БДП: Метарегресивна анализа

PPS 

автор: м-р Душко Јошески

Скопје, 29.04.2009 година

РЕШЕНИЕ за формирање Одбор за евалуација