FLETËPARAQITJE PËR PUNËSIM LIDHUR ME SHPALLJEN E PUBLIKUAR NGA BANKA POPULLORE

Shkarko 

    *Fletëparaqitja duhet të plotësohet në të dyja gjuhët