Çfarë është kursimi?


Doracak në të cilin është e sqaruar, ku dhe si mund të kursehet, çfarë kursimi egziston dhe kur është koha e duhur për të filluar kursimin.

 


Materialet janë në dispozicion:

Në gjuhën maqedonase


Në gjuhën turke


Në gjuhën serbe


Në gjuhën rome


Në gjuhën vllahe


Kursimtari i vogël

Strip edukativ për më të vegjëlit në të cilën takohen me personalitete të Bankës Popullore dhe përmes diskutimeve përgjigjen në pyetje se për çfarë është i nevojshëm kursimi.


 


Materialet gjithashtu janë në dispozicion edhe në:

Gjuhën maqedonase 


Gjuhën turke


Gjuhën serbe


Gjuhën rome


Gjuhën vllahe