Соопштение на НБРМ, 31.8.2017

Позначајни движења во платниот биланс, кај каматните стапки на банките и штедилниците и кај останатите финансиски институции (ОФИ)

Прочитај повеќе..

Монетарни движења во Република Македонија: јули 2017 година

Соопштение на НБРМ, 21.08.2017

Прочитај повеќе..

Соопштение, 18.8.2017 година

Во рамки на Дирекцијата за МПИ e изготвена „Анализа на ефектите од новите извозно ориентирани компании во домашната економија“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.8.2017

Одржана е редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 9 август 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.07.2017

Народната банка ќе започне со кварталното објавување на податоците за платен биланс

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.07.2017

Позначајни движења во платниот биланс во мај 2017 година и кај каматните стапки на банките и штедилниците: јуни 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 27.07.2017

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.07.2017

Од јули 2017 година Народната банка на Република Македонија ќе започне со објавување на нови детални прегледи за состојбата на вложувањата на резиденти во странски хартии од вредност

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.07.2017

Монетарни движења во Република Македонија: јуни 2017 година

Прочитај повеќе..