Соопштенија за печат за бруто надворешен долг, бруто надворешни побарувања и меѓународна инвестициска позиција
2016

          Кв.2

          Кв.3 

          Кв.4