Автор: м-р Игор Величковски

Монетарна трансмисија преку каналот на каматни стапки и финансиски пазари во Македонија: што направивме, што остваривме и што научивме?

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Давидовска-Стојанова; Магдалена Петровска; м-р Анета Крстевска

Анализа на нивото на готовите пари во оптек во Република Македонија и причините кои придонесуваат за нивно одржување на високо ниво

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Зоран Јовановски; м-р Анета Крстевска; м-р Ана Митреска; м-р Султанија Бојчева-Терзијан

Монетарна трансмисија преку каматни стапки во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Фатмир Бесими

Улогата на стабилноста на девизниот курс во мала и отворена економија: случајот на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Leo de Haan; Анета Крстевска; Marga Peeters

МАКМОДЕЛ, Макро-економетриски модел на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Борис Поповски

Методологија за пресметување на реалниот ефективен девизен курс на денарот

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Зоран Јовановски

Информација за начинот на осигурување на депозитите во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Синиша Велковски

Можности за пласирање на девизните резерви во хартии од вредост со фиксен принос

Прочитај повеќе..