Автор: Бранимир Јовановиќ Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер достапно само на англиски јазик

Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Љупка Георгиевска

Алтернативен показател за состојбата на монетарната политика за Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Егзона Хани; Љупка Георгиевска

Пост-кризно забавување на кредитниот раст во Југоисточна Европа – враќање во нормала?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Јане Богоев

Ревизии на податоците за БДП – Дали има систематски модел?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ; Љупка Георгиевска

Канали на пренос на глобалната економска криза врз македонската економија: анализа базирана на микро-податоци

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Јане Богоев; Ана Митреска; Маја Кадиевска-Војновиќ

Оценка на цикличноста на фискалната политика во Република Македонија во текот на периодот на транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Јане Богоев, НБРМ; Султанија Бојчева-Терзијан, НБРМ; Balazs Egert, OECD/CESifo/University of Paris X-Nanterre; Магдалена Петровска, НБРМ

Динамика на реалниот девизен курс во Македонија: стари согледувања и нови сознанија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; м-р Бранимир Јовановиќ

Одржливост на тековната сметка на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Весна Христовска д-р Игор Величковски Зорица Стојанова

Пазарите на пари во Република Македонија и Европската Унија: Компаративен приод

Прочитај повеќе..

Автори: Анета Крстевска; Магдалена Петровска

Економското влијание на странските директни инвестиции: панел оценка по сектори - случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; Марија Петковска

Tрансмисија на надворешните шокови врз македонската економска активност

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Јовановиќ и м-р Рилинд Кабаши

Потенцијален производ и производен јаз за Македонија според неколку методи на пресметка

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ и Магдалена Петровска

Евалуација на различни модели за краткорочно предвидување на македонскиот БДП

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Весна Кондратенко, м-р Весна Христовска, д-р Игор Величковски, Зоран Крстевски и Марија Ефремова

Репо-трансакции: Теоретски аспекти и предуслови за нивно заживување во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков, м-р Љупка Георгиевска, м-р Рилинд Кабаши, Нора Манова-Трајковска и м-р Ана Митреска

Детерминанти на активните каматни стапки и каматните распони во Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Ана Митреска; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; м-р Љупка Георгиевска, м-р Бранимир Јовановиќ; Марија Петковска

Дали кризата промени се? Емпириска анализа за монетарната и фискалната политика

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Гани Рамадани

Инертноста на инфлацијата и динамиката на цените во Македонија: теорија и емпириска анализа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Јазот помеѓу штедењето и инвестициите во Република Македонија и неговото финансирање

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Расположливиот доход на домаќинствата во Република Македонија, фундаменти и макроекономско влијание

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Билјана Петковска

Емпириска оценка на инвстициска функција во Република Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Бранимир Јовановиќ; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Гани Рамадани; Магдалена Петровска

Цените на недвижностите во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Цените на храната и инфлацијата

Прочитај повеќе..

Автор: Анета Крстевска

Монетарна стратегија на НБРМ: искуства и опции

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Даница Уневска

Ценовна и доходна еластичност на извозот и увозот на Република Македонија и економскиот раст

Прочитај повеќе..

Автор: Јане Богоев

Независност на централните банки - споредба помеѓу земјите од Југоисточна Европа

Прочитај повеќе..