Автори: Магдалена Петровска; Љупка Георгиевска

Алтернативен показател за состојбата на монетарната политика за Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Егзона Хани; Љупка Георгиевска

Пост-кризно забавување на кредитниот раст во Југоисточна Европа – враќање во нормала?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Јане Богоев

Ревизии на податоците за БДП – Дали има систематски модел?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ; Љупка Георгиевска

Канали на пренос на глобалната економска криза врз македонската економија: анализа базирана на микро-податоци

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Јане Богоев; Ана Митреска; Маја Кадиевска-Војновиќ

Оценка на цикличноста на фискалната политика во Република Македонија во текот на периодот на транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Јане Богоев, НБРМ; Султанија Бојчева-Терзијан, НБРМ; Balazs Egert, OECD/CESifo/University of Paris X-Nanterre; Магдалена Петровска, НБРМ

Динамика на реалниот девизен курс во Македонија: стари согледувања и нови сознанија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; м-р Бранимир Јовановиќ

Одржливост на тековната сметка на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Весна Христовска д-р Игор Величковски Зорица Стојанова

Пазарите на пари во Република Македонија и Европската Унија: Компаративен приод

Прочитај повеќе..

Автори: Анета Крстевска; Магдалена Петровска

Економското влијание на странските директни инвестиции: панел оценка по сектори - случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Даница Уневска; Марија Петковска

Tрансмисија на надворешните шокови врз македонската економска активност

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Јовановиќ и м-р Рилинд Кабаши

Потенцијален производ и производен јаз за Македонија според неколку методи на пресметка

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ и Магдалена Петровска

Евалуација на различни модели за краткорочно предвидување на македонскиот БДП

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Весна Кондратенко, м-р Весна Христовска, д-р Игор Величковски, Зоран Крстевски и Марија Ефремова

Репо-трансакции: Теоретски аспекти и предуслови за нивно заживување во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков, м-р Љупка Георгиевска, м-р Рилинд Кабаши, Нора Манова-Трајковска и м-р Ана Митреска

Детерминанти на активните каматни стапки и каматните распони во Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Ана Митреска; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; м-р Љупка Георгиевска, м-р Бранимир Јовановиќ; Марија Петковска

Дали кризата промени се? Емпириска анализа за монетарната и фискалната политика

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Гани Рамадани

Инертноста на инфлацијата и динамиката на цените во Македонија: теорија и емпириска анализа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Јазот помеѓу штедењето и инвестициите во Република Македонија и неговото финансирање

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Расположливиот доход на домаќинствата во Република Македонија, фундаменти и макроекономско влијание

Прочитај повеќе..

Автор: м-р Билјана Петковска

Емпириска оценка на инвстициска функција во Република Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Бранимир Јовановиќ; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Гани Рамадани; Магдалена Петровска

Цените на недвижностите во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ

Цените на храната и инфлацијата

Прочитај повеќе..

Автор: Анета Крстевска

Монетарна стратегија на НБРМ: искуства и опции

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Даница Уневска

Ценовна и доходна еластичност на извозот и увозот на Република Македонија и економскиот раст

Прочитај повеќе..

Автор: Јане Богоев

Независност на централните банки - споредба помеѓу земјите од Југоисточна Европа

Прочитај повеќе..

Автори: Владимир Кандикјан; Владимир Филиповски; Таки Фити; Михаил Петковски; Горан Петревски; Султанија Бојчева-Терзијан

Теоретски аспекти и мерење на реалниот девизен курс

Прочитај повеќе..