Нумизматичка збирка на Народна банка на Република Македонија, Каталог од камерната поставка на НБРМ (група автори), Скопје 1999.

Јосифовски П., Римската монетарница во Стоби, Скопје 2001 (out of print).

Христовска К., Македонски банкноти и ковани пари (1992-2002), Скопје 2002 (out of print).

Монетите и монетарниците во Македонија, Зборник на трудови од симпозиумот одржан по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, Скопје 2002 (out of print).

Создавањето на македонскиот денар, видувања и сеќавања, Христовска К. (уредник), Скопје 2002.

Македонија: парите и историјата, Каталог на постојаната музејска поставка на НБРМ, Христовска К. (уредник), Скопје 2002 (out of print).

Шелдаров Н., Македонија и Пајонија: Колекција Шелдаров, Скопје 2003.

Павловска Е., Монетите на Пајонија од Нумизматичката збирка на НБРМ, Скопје 2008. / Pavlovska, The Coins of Paeonia, from the Numismatic Collection of NBRM, Skopje 2008. Download

Хаџи-Манева М., Македонија, парите и историјата, Водич на постојаната музејска поставка на НБРМ, Скопје 2008.

Hadji-Maneva М., Macedonia, Coins and History, Guide through the permanent museum exhibition at National Bank of the Republic of Macedonia, Skopje 2008. Download

Хаџи-Манева М., Македонија, парите и историјата (Дигитална презентација на Нумизматичката збирка на НБРМ), Скопје 2008.

Христовска К., Македонски книжни и ковани пари 1992-2012 (Macedonian Banknotes and Coins 1992-2012), Скопје 2012.

Павловска Е., Хаџи-Манева М., Христовска Е., Парите и паричните системи во Македонија, Скопје 2012.

Pavlovska Е., Hadji-Maneva М., Hristovska К., The Coins and the Monetary Systems in Macedonia, Skopje 2012.

Ванчевска Д., Бозароска Павловска Б., Конзервација на метални археолошки предмети, Скопје 2013.

Хаџи-Манева М., Антоновски И., Тајната на скриеното богатство, Водич за деца низ музејската поставка на Народна банка на Република Македонија, Скопје 2015. Download

Павловска Е., Убавините на Македонија во твојот паричник, Скопје 2016. Download