Народната банка ја остварува оваа улога преку ракување и управување со единствениот платен систем за бруто-порамнување во реално време – МИПС Имено, Народната банка е сопственик и оператор на МИПС. Народната банка секојдневно се грижи за непречено функционирање на системот и реализација на сите операции иницирани од учесниците. Операциите во системот учесниците ги извршуваат согласно со однапред дефинираните Правила за работа на МИПС