МИПС е систем за порамнување на плаќањата со големи вредности и итните плаќања во денари во реално време на бруто-основа (RTGS – Real Time Gross Settlement System). МИПС започна со работа во јули 2001 година.

Од почетокот на 2017 година, Народната банка им овозможува на банките да ги евидентира плаќањата и приливите во евра во земјата и странство извршени преку платниот систем ТАРГЕТ 2 на Европскиот систем на централни банки преку МИПС (на единствена платформа). Со тоа МИПС-системот прерасна во двовалутен платен систем (денари и евра).

Сопственик и оператор на системот е НБРМ.

Плаќањата коишто се порамнуваат во МИПС можат да бидат поделени во три категории:

  1. плаќања каде што корисниците (плаќачот и/или примачот) се клиенти на домашни и странски банки и НБРМ, коишто се учесници во МИПС или ТАРГЕТ 2;
  2. плаќања од банка кон банка (двете страни се банки учесници во МИПС); и
  3. сервисни плаќања (каде што на третата страна, на пример: клириншкa куќa, систем за порамнување на хартиите од вредност, картичeн процесор, ѝ се дозволува дебитирање на сметка на учесник во МИПС и кредитирање на износот на друг учесник во МИПС).

Правната основа за функционирање на МИПС е дефинирана со Законот за платен промет и Законот за девизно работење. Правата и обврските за НБРМ и на учесниците во системот детално се регулирани со Правилата за работа на МИПС и соодветната документација којашто произлегува од овие правила.

Функционирањето на МИПС е неопходно за обезбедување порамнување на другите платни системи, спроведување на монетарната политика, одржување на стабилноста на финансиските институции и пазарите, како и за економскиот развој. Поради тоа, МИПС претставува системски значаен платен систем, а согласно со Законот за платен промет и подзаконската регулатива, треба да биде усогласен со меѓународно прифатените стандарди за работа на платните системи.