Inflacioni


Normat bazë të interesit të Banka Popullore

Instrumenti
Norma e interesit
Bonot e bankës qendrore 
2.00%
Kredi njëditore   
2.50%
Depozita njëditore 

0.15%


Norma referente e interesit

2,25%