Inflacioni


Normat bazë të interesit të Banka Popullore

Instrumenti
Norma e interesit
Bonot e bankës qendrore 

1.75%

Efektive nga 15.04.2020

Kredi njëditore   
2.50%
Depozita njëditore 

0.15%


Norma referente e interesit

2,25%