БИОГРАФИЈА

Маја Кадиевска-Војновиќ 

вицегувернерка на Народната банка на Република МакедонијаПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ

16-годишно професионално искуство во областа на макроекономскиот менаџмент, монетарната и фискалната политика, со богато искуство во доменот на изработка на макроекономски проекции, изработка на официјални извештаи и анализи, спроведување на монетарни операции, управување со девизните резерви, платните системи и управување со билансот на централната банка. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Народна банка на Република Македонија (јули 2011 г. –тековно)

Вицегувернер и извршен член на Советот на Народната банка на Република Македонија одговорен за Секторот за операции на финансиски пазари и платни системи

Претседател на Комитетот за инвестирање

 • Одговорности: насоки за стратешката алокација на девизните резерви, одлуки за тактичкото позиционирање на девизните резерви, имплементација на планот за инвестирање на девизните резерви и надзор над усогласеноста со регулативата и спроведувањето на Политиката и Правилата за управување и инвестирање на девизните резерви.

Претседател на Комитетот за управување со активата и пасивата на Народната банка

 • Одговорности: подготовка и доставување на Финансискиот план и Планот за инвестиции на Народната банка до Советот на НБРМ и следење на нивното извршување.

Член на Комитетот за оперативна монетарна политика

 • Одговорности: насоки за носење одлуки за спроведување на монетарната политика, промени во поставеноста на монетарните инструменти, проекција на ликвидноста на банките и подготовка на анализи за макроекономските движења на домашен и меѓународен план за информирање на членовите на Комитетот.
Значајни проекти што се реализирани под нејзино раководство и супервизија:
 • Развој на нова поефикасна оперативна рамка за спроведување на монетарната политика и подготовка на Стратегија за деевроизација на македонската економија.
 • Вклучување на Народната банка во Програмата на Светската банка за советување и управување со девизните резерви (Reserve Advisory and Management Program – RAMP), со што се овозможи спроведување на најдобрите практики и градење институционални капацитети во сите аспекти на управувањето со девизните резерви.
 • Надградба на Македонскиот интербанкарски платен систем (МИПС – RTGS системот) за плаќања во евра преку воспоставување врска со системот ТАРГЕТ 2 на ЕЦБ и воспоставување електронско банкарство за вршење на платниот промет со странство за целите на државата и државните органи.
 • Претседател на Работната група за изработка на Стратегијата за намалување на готовинските плаќања во земјата.
 • Подготовка на нов Закон за платежни услуги и системи во кој се вградени одредбите од Директивата за платежни услуги на домашниот пазар (ПСД) и дел од одредбите од ПСД2, од Директивата за електронски пари и Директивата за конечност на плаќањата. 
 • Организација на редовните годишни конференции за плаќања и пазарна инфраструктура. Организација на 10-тото јубилејно издание на конференцијата со учество на високи претставници од ЕЦБ, гувернерот на централната банка на Холандија, извршни членови на Советот на централните банки на Португалија, Белгија и други. 
 • Организација на Конференцијата на високо ниво за монетарна политика и управување со финансиски средства со присуство на високи преставници од ММФ, СБ, БИС, ЕИБ, ЕБРД и други.Народна банка на Република Македонија (февруари 2003 г. – јули 2011 г.)

Советник аналитичар во Дирекцијата за монетарна политика и истражување, Отсек за движења во надворешниот сектор:

 • Одговорна за подготовка на проекциите на билансот на плаќања, анализа на надворешната одржливост на економијата, оценка на адекватноста на девизните резерви и одржливост на фискалната политика.
 • Подготовка на редовните извештаи на НБРМ  и истражувачки проекти на различни теми.
 • Учество во дискусиите со ММФ и кредитните рејтинг агенции.

Аналитичар во Дирекцијата за монетарна политика и истражување, Отсек за движења во реалниот сектор:

 • Раководител на тимот за проекција на БДП и инфлацијата.
 • Одговорна за анализа на фискалната политика и извршувањето на Буџетот на РМ.
 • Подготовка на редовните извештаи на НБРМ и истражувачки проекти на различни теми.
 • Анализа на макроекономските трендови кај секторот “население” и инвестициската активност во РМ.

Помлад истражувач во Дирекцијата за монетарна политика и истражување, Отсек за движења во реалниот сектор:

 • Одговорна за анализа на фискалната политика и извршувањето на Буџетот на РМ.
 • Подготовка на редовните извештаи на НБРМ и истражувачки проекти на различни теми.

Дополнително професионално искуство

Претседател на Комисијата за решавање по жалби од областа на пазарот на хартии од вредност
     2011 година
Гостин предавач по макроекономија на Универзитетот Американ Колеџ во Скопје
     2013 годинаОБРАЗОВАНИЕ

Магистер по бизнис администрација (МБА), област - финансии
Универзитет Шефилд меѓународен факултет, CITY College, Солун, Грција
      2005 – 2007 година
Дипломиран економист на отсекот Деловна (бизнис) економија, насока финансиско-сметководствен менаџмент
Економски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р. Македонија
      1996 –2002 годинаАвтор или ко-автор на 8 публикувани научно-истражувачки трудoви од областа на макроекономијата и финансиите. 

Магистерска дисертација на тема: Економската политика и макроекономските перформанси: случајот на Република Македонија, 2007 година. 

Сертификати и потврди од 28 стручни обуки, семинари и работилници од областа на макроекономијата и финансиите, во организација на Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, Банката за меѓународни порамнувања, Системот на федерални резерви на САД, Европската Централна Банка, централните банки на Англија, Швајцарија, Германија и други земји од Европа, и од регионот. 


Програми за лидерство:

Колоквиум за извршни лидери, 2015 година, Светска банка, Виндзор, Велика Британија (Executive Leadership Colloquium, 2015, World Bank, Windsor, UK)

Програма за лидерство и управување со промени, 2017 година, Светска банка и катедрата за менаџмет при Универзитетот Јејл, Њу Хевен, Конектикат, САД (Leadership and Change Management Executive Program, 2017, World Bank Treasury and Yale School of Management, New Haven, Connecticut, USA)

Говорник и панелист на 20 меѓународни научни и стручни конференции и форуми, од вкупно посетени 49. 

Говорник и панелист на повеќе од 20 домашни стручни и научни настани и конференции.Познавање на јазици: македонски (мајчин јазик), англиски (одлично/ напредно ниво)

Брачен статус: Мажена, мајка на едно детеАвтор/ко-автор на научно-истражувачки трудови

1. Анализа на каматните стапки и каматните маргини на банкарскиот систем во Република Македонија, Народна банка на Република Македонија, 2006 година.
2. Ценовна и доходна еластичност на извозот и увозот на Република Македонија и економскиот раст, Народна банка на Република Македонија, 2007 година.
3. Цените на храната и инфлацијата во Република Македонија, Народна банка на Република Македонија, 2008 година.
4. Цени на недвижностите во Република Македонија, Народна банка на Република Македонија, 2008 година. 
5. Расположливиот доход на домаќинствата во Република Македонија, фундаменти и макроекономско влијание, Народна банка на Република Македонија, 2008 година.
6. Јазот помеѓу штедењето и инвестициите во Република Македонија и неговото финансирање, Народна банка на Република Македонија, 2009 година.
7. Оценка на цикличноста на фискалната политика во Република Македонија во текот на периодот на транзиција, Народна банка на Република Македонија, 2010 година.
8. Дали кризата промени сѐ? Емпириска анализа за монетарната и фискалната политика, Народна банка на Република Македонија, 2011 година.


Учество на стручни обуки, семинари и работилници

1. Business English (1999, UCI, California)
2. Written Communications (2004,CEF Ljubljana, Slovenia)
3. Macroeconomic Forecasting (2004, IMF Institute Vienna, Austria)
4. Operating with E-views (2006,NBRM, R.Macedonia) 
5. Real Convergence and Monetary Policy Issues for Countries on their Way to the EU (2006, IMF Institute Vienna, Austria)
6. Inflation Targeting (2006, Central Bank of Serbia)
7. Macroeconomic modeling and forecasting using E-Views (2007, NBRM, R.Macedonia)
8. Monetary Policy in Developing Countries (2007, Central Bank of Switzerland)
9. Economic research in South-Eastern Europe (2007, Central Bank of Albania)
10. Financial Programming and Policies (2007, IMF Institute Washington, USA)
11. Macroeconomic Management and Financial Sector Issues (2008, IMF Institute Vienna, Austria)
12. Economic modeling and forecasting (2008, CCBC, Bank of England)
13. Macroeconomic modeling and forecasting II (2009, NBRM, R.Macedonia)
14. Macroeconomic Management and Fiscal Sector Issues (2009, IMF Institute Vienna, Austria)
15. Macroeconomic Diagnostic course (2010, IMF Institute Washington, USA)
16. Fiscal Policy in the Crisis and Beyond: Short-term Impacts and Long-term Implications (2010, Conference, Zagreb)
17. Modelling and Forecasting (2011, Workshop, Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Germany)
18. Central Banking (2011, Seminar, Federal Reserve Bank of New York, New York, USA)
19. US Monetary Policy Implementation (2011, Seminar, Federal Reserve Bank of New York, New York, USA)
20. Payment and Securities Settlement Systems (2012, De Nederlandsche Bank, Amsterdam, Netherlands)
21. 19th Annual Reserve Management Seminar for Sovereign Institutions (2013, UBS, Zurich, Switzerland)
22. Inclusive Growth (2013, Seminar, IMF, Washington DC, USA)
23. 20th Reserve Management Seminar for Sovereign Institutions (2014, UBS, Ermatingen, Switzerland)
24. Workshop on Governance and Fundamentals of Asset Allocation (2015, World Bank – RAMP, Washington DC, USA)
25. Executive Leadership Colloquium (2015, World Bank, Windsor, UK)
26. 17th ECB Seminar on Payment, Clearing and Settlement for Central Banks (2017, ECB, Frankfurt, Germany)
27. Leadership and Change Management Executive Program (2017, World Bank Treasury and Yale School of Management, New Haven, Connecticut, USA)
28. Erste Group Winter Academy – Will Inflation Come Back Again (2017, Erste Group, Obertauern, Austria)


Учество како говорник/панелист на меѓународни стручни и научни конференции и форуми

1. Central and Eastern European Forum -Euromoney conference, Austria, Vienna, 2012 
2. IMF/WB Constituency Meeting, National Bank of Romania & Ministry of Public Finance of Romania, IMF/WB, Romania, 2012 
3. Summit of Regional Ministers and Governors "Financial Future of the Region" Ministry of Finance of the Republic of Montenegro, 2012 
4. Regional Workshop: Redefining convergence in SEE: Implications of changes underway in the EU and euro area, South East European Studies at Oxford (SEESOX) and Bank of Albania, 2013 
5. Conference “State and future of regional financial systems”, NBS, Belgrade, 2013
6. Meeting - Finances of Central Banks, BIS (Bank for International Settlements), 2013
7. Conference - National Asset - Liability Management Europe 2014,  Central Banking Publications, UK, London, 2014 
8. Constituency Meeting 2014, IMF/World Bank, Netherlands, The Hague, 2014 
9. High level seminar „South East Europe in an Environment of Volatile Capital Flows“, B&H, Sarajevo, 2014  
10. 9th Annual National Asset - Liability Management Europe Symposium, Central Banking Publications, UK, London, 2015
11. Conference “Consequences of the Eurosystem’s Non-Standard Measures for the Western Balkans”, Vienna, JVI, 2015
12. Conference on Economic Governance in Europe and EU Accession Process: What Role for Central Banks? National Bank of Serbia, 2015 
13. "Strengthening the Role of Local Currencies in the Western Balkans - Strategies, Challenges and Benefits", Frankfurt, 2015
14. Conference on Central Bank and Supervisory Governance, De Nederlandsche Bank, Amsterdam, Netherlands, 2016
15. XXXV Meeting of the Central Bank Governors’ Club of Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries, June 2016, Almaty, Kazakhstan
16. Workshop on Governance Framework for Reserve Management, World Bank Treasury and BIS, Basel, Switzerland, 2017 
17. 7th BBVA Seminar for Public Investors and Issuers, BBVA, Bilbao, Spain, 2018
18. Astana Economic Forum “Today’s Shifting Global Economic Landscape”, The Government of the Republic of Kazakhstan, Economic Research Institute - Kazakhstan, RBWC and ISPG, May 17-18, 2018, Astana, Kazakhstan
19. xCEEd FinTech Conference, May 22-23, 2018, Belgrade, Serbia
20. Summit of National Bank Governors, Finance Ministers and Tax Administration Directors of the Region “Financial and Monetary Stability in the Region Ten Years After the Global Financial Crisis”, NIN Fokus, Ministry of Finance of the Republic of Montenegro, Central Bank of Montenegro, June 14-16, 2018, Becici, Montenegro.


Учество како говорник/панелист на домашни стручни и научни конференции и форуми

1. Конференција „Иднината на ЕВРОТО – предизвици за финансиската стабилност“, фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија „Цивилно општество“ во соработка со Македонско-германската бизнис организација и Европската бизнис асоцијација, Скопје,  30.03.2012 година
2. Настан во организација на Про-Кредит банка,  Скопје,  13.07.2012 година
3. “17-то Годишно собрание на АЦИ Македонија” - Здружение на финансиски пазари, 04-06 мај 2012 година, Струмица
4. “18-то годишно собрание на АЦИ Македонија” - Здружение на финансиски пазари, Крушево, мај 2013 година
5. Презентација на Анкетата за бизнис климата во Република Македонија, македонско-германско стопанско здружение, Скопје, 10 април 2014 година
6. Трета регионална конференција за финансиска едукација за Европа и Централна Азија, Скопје, 2 - 3 октомври 2014 година
7. Работилница на ЕРСТЕ на тема: „Ажурирање на правилата и регулативата“, Скопје, 1 декември 2014 година
8. „20-то Годишно собрание на АЦИ Македонија“ - Здружение на финансиски пазари, Струга, 16 мај 2015 година 
9. Работилница за теми во областа на спроведувањето на заднинските активности во процесот на управувањето со девизните резерви, Скопје, 7-11 септември, 2015 година
10. Семинар во организација на Thomson Reuters, во организација со АЦИ Македонија ЗФП- Скопје, 18 февруари 2016
11. “21 годишно собрание на АЦИ Македонија“ - Здружение на финансиски пазари, Струмица, 28 мај 2016 година
12. Семинар за млади и идни банкари во организација на Академија за банкарство и информатичка технологија (АБИТ), Скопје, 22 јуни 2016 година
13. Завршна конференција на проектот ИПА „Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“, Скопје, 30 јуни 2016 година
14. 7-ма Конференција за новите визии во банкарскиот сектор (7th New Banking Vision Conference), Струга, 16 септември 2016 година
15. 4-ти Инвестициски појадок на ERSTE (4th ERSTE Investors’ Breakfast), Скопје, 29 септември 2016 година
16.  5-ти Инвестициски појадок на ERSTE (5th ERSTE Investors’ Breakfast) одржан во Скопје на 28 септември 2017 година 
17. Меѓународна конференција на високо ниво за монетарна политика и управување со финансиски средства “Нова нормала? Глобална економска експанзија, динамика на инфлацијата, финансиска стабилност и значењето за управувањето со финансиските средства во меѓународни рамки”, Народна банка на Република Македонија и Комитет за преобразување на Бретон Вудс, Скопје, 16.2.2018 година.
18. Годишна меѓународна конференција за плаќања и пазарна инфраструктура, Народна банка на Република Македонија и Централна банка на Холандија, Охрид (повеќе изданија, вклучувајќи го и 10-тото јубилејно издание во 2017 година). 
19. Годишна меѓународна истражувачка конференција на НБРМ (повеќе изданија).