Богољуб Јанкоски, шеф на кабинетот на гувернерот

JankoskiB@nbrm.mk

Отсек за меѓународни односи

  • Реферат за односи со Европската унија (ЕУ)
  • Реферат за меѓународна соработка

Отсек за издавачки услуги

Отсек за финансиска едукација