JETËSHKRIMI


Anita Angelovska-Bezhoska


Dr. Anita Angelovska-Bezhoska mori postin Guvernator i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në muajin maj të vitit 2018, me gati dhjetë vjet eksperiencë pune në këtë institucion, edhe atë, fillimisht si ekonomisti kryesorë, dhe më vonë, gati tetë vjet si Viceguvernator përgjegjës për fushën e politikës monetare, hulumtimit dhe statistikës, dhe ishte Zëvendësguvernator i Republikës së Maqedonisë në Bordin e Drejtorëve të Fondit Monetarë Ndërkombëtar (FMN). Anëtar i Komitetit për Statistikë të Bankave Qendrore “Irving Fisher” në Bankën për Shlyerje Ndërkombëtare në Bazel.

Para se ti bashkohet ekipit të bankës qendrore, ajo kishte përfunduar një angazhim dy-vjeçar në FMN, Uashington, SHBA, fillimisht si ekonomist në Departamentin për Politika Makroekonomike në Vendet Evropiane, dhe një periudhë të shkurtër në Departamentit për Politika Fiskale. Njëkohësisht, ka qenë anëtare e më shumë misioneve ngeciuese të FMN-së për nënshkrimin e marrëveshjeve me vendet anëtare. Që nga viti 2006, si një ekspert, ajo është vazhdimisht e angazhuar në ekipet e FMN-së për ofrimin e asistencës teknike për më shumë vende në Evropë.

Karrierën e saj e ka filluar si bashkëpunëtor profesional për sistemin financiar në Ministrinë e Financave, në të cilën, në pozita të ndryshme kalon tetë vjet të karrierës së saj. Fillimisht si udhëheqës i projektit për krijimin e një sistemi të thesarit në vendin tonë dhe më vonë si udhëheqës i Sektorit të Thesarit në kuadër të kësaj Ministrie, ajo jep një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm në zbatimin e reformave kyçe në sistemin e financave publike në vend: krijimi i një llogarie të vetme të thesarit, krijimi i një sistemi për projeksione të rregullta të likuiditetit të buxhetit dhe menaxhimit të likuiditetit, avancimin e kontabilitetit buxhetor, zhvillim i tregut të letrave shtetërore me vlerë dhe avancim të raportimit buxhetor në pajtim me standardet ndërkombëtare. Kontributi i saj për zhvillimin e financave publike në vendin tonë është i valorizuar me një çmim nga Ambasada e SHBA-së në vendin tonë, që i është dhënë në vitin 2004.

Gjatë viteve 2003 dhe 2004 punoi si Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Financave, ku ishte përgjegjëse për: koordinimin e aktiviteteve të të gjithë sektorëve në kuadër të Ministrisë, koordinimin e proceseve lidhur me integrimin evropian, reformat buxhetore dhe negociatat me institucionet financiare ndërkombëtare. Njëkohësisht, në vitin 2004 është edhe udhëheqës i ekipit për përgatitjen e emetimit të rejtingut të parë kreditor në vendin tonë.

Është autore e më shumë punimeve profesionale dhe shkencore në fushën e politikës monetare dhe politikës makroekonomike në përgjithësi, por edhe e punimeve në fushën e politikës fiskale dhe menaxhim të financave publike. Gjatë karrierës së saj, ka qenë e angazhuar edhe si ligjërues në më shumë institucione arsimore dhe shkencore të vendit dhe të jashtme. Ajo e mbrojti disertacionin e saj të doktoratës në vitin 2015, në Fakultetin Ekonomik në Lubjanës, Republika e Sllovenisë, në temë “Koordinimi i politikës monetare dhe fiskale në Republikën e Maqedonisë”.