Директни инвестиции - состојби - по земји и дејности - методологија БПМ6

Напомена: Документите се во XLS - формат  
             
1. Годишни податоци
Директни инвестиции во земјата Директни инвестиции вo странство
2015
• земји  • дејности
2015
земји дејности
2014
земји  • дејности
2014
земји дејности
2013
земји дејности
2013
земји дејности
2012
земји дејности
   2012    
земји дејности
2011
земји дејности
2011
земји дејности
2010
земји дејности
2010
• земји дејности Методолошки објаснувања

            
 2. Временска серија 

 

       

Директни инвестиции во земјата Директни инвестиции во странство
• по земји • по земји
1997 - 2015 1997 - 2015

 

• по дејности • по дејности
2009 - 2015    НАЦЕ РЕВ.2. 2009 - 2015   НАЦЕ РЕВ.2.

 

 

За подетаљни информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ наcontact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)