Методологија БПМ5
Напомена: Документите се во ХLS - формат


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте н
ѐ на contact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)