понеделник, 22 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

  Веб-мапа
 

Стратегија


Монетарна политика

Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Операции на отворениот пазар
Задолжителна резерва
Расположливи депозити
Расположлив кредит преку ноќ
Интрадневен кредит
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
11 април 2017
14 март 2017
14 февруари 2017
10 јануари 2017
13 декември 2016
8 ноември 2016
12 октомври 2016
13 септември 2016
8 август 2016
12 јули 2016
14 јуни 2016
3 мај 2016
12 април 2016
8 март 2016
9 февруари 2016
12 јануари 2016
15 декември 2015
10 ноември 2015
13 октомври 2015
15 септември 2015
11 август 2015
14 јули 2015
9 јуни 2015
12 мај 2015
14 април 2015
10 март 2015
10 февруари 2015
13 јануари 2015
9 декември 2014
11 ноември 2014
14 октомври 2014
9 септември 2014
12 август 2014
8 јули 2014
10 јуни 2014
13 мај 2014
9 април 2014
11 март 2014
11 февруари 2014
15 јануари 2014
2013
12 март 2013
9 април 2013
15 мај 2013
12 јуни 2013
10 јули 2013
11 септември 2013
9 октомври 2013
10 декември 2013

Финансиска стабилност

Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот

Платни системи

Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи

Статистика

Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Монетарна статистика
Статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
Платен биланс
Oфицијални девизни резерви и девизна ликвидност
Меѓународна инвестициска позиција
Директни инвестиции
Директни инвестиции-Движења
Директни инвестиции - Состојби
Директни инвестиции
Структура на СДИ
Надворешно-трговска размена
Надворешен долг
Eфективен девизен курс (РЕДК)
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат

Македонски пари

Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини

Прописи

Закони
Одлуки
Одлуки од областа на операции на финансиските пазари
Одлуки од областа на девизното работење
Одлуки од областа на платните системи
Одлуки од областа на статистиката
Одлуки од областа на трезорско работење
Одлуки од областа на супервизијата
Одлуки од областа на сметководството и финансиското известување
Одлука за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши НБРМ
Одлуки од областа на информатичката технологија
Упатства
Упатства од областа на операции на финансиските пазари
Упатства од областа на девизно работење
Упатства од областа на платните системи
Упатства од областа на кредитни работи со нерезиденти
Упатства од областа на статистиката
Упатства од областа на супервизијата
Упатства од областа на трезорско работење
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Примарен пазар на државни хартии од вредност
Секундарен пазар на државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување

Банкарска супервизија и регулатива

Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Лиценцирање
Адекватност на капиталот
Кредитен ризик
Ликвидносен ризик
Валутен ризик
Останати ризици
Супервизија и надзор
Сметководство, финансиски извештаи, објавување и ревизија
Заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити
Кредитен регистар
Останата регулатива
Супервизорски циркулари
Нацрт регулатива
Заштитни слоеви на капиталот
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Извештаи за банкарскиот систем на Република Македонија
Податоци и показатели за банкарскиот систем на Република Македонија
Анализи и презентации
Обрасци
Алатки
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење

FAQ


За НБРМ

Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
2017
2016
Меѓународни односи
Односи со ЕУ
Претпристапна помош
Соопштенија
Презентации и говори
Односи со меѓународни финансиски институциии
Техничка соработка
Конференции
Свечено одбележување на јубилејот по повод 25 години од монетарното осамостојување на Република Македонија
Шеста меѓународна истражувачка конференција
Петта меѓународна истражувачка конференција
Работната група на БИС за Монетарната политика во Централна и Источна Европа
Прв регионален форум на Источна Европа и Централна Азија за финансиска вклученост
Четврта меѓународна истражувачка конференција: "Справување со структурните ригидности во контекст на ефективноста на трансмисијата на монетарната политика"
Трета регионална конференција за финансиска едукација за Европа и Централна Азија
Трета меѓународна истражувачка конференција: "На патот кон заздравување и одржлив раст во променетото глобално окружување"
Втора меѓународна истражувачка конференција на тема: "Поставеноста на политиките и глобалното опкружување: нов консензус од кризата?"
Конференција по повод на одбележувањето 20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија
Отворање на заеднички Јавен информативен центар на Светска банка и НБРМ
23 Годишна конференција на Групацијата на банкарски супервизори од централна и источна Европа (БСЦИЕ)
Конференција: Конкурентноста на земјите на Југоисточна Европа и предизвиците на патот кон ЕУ
Работилница: Цените на храната и инфлацијата
Работилница: Проблеми во мерењето на инфлацијата
Работилница на тема: Енергетска потрошувачка во РМ и нејзиниот ефект врз билансот на плаќања
Јубилеј 60 години Централно - банкарски активности во Република Македонија
Работилница: Високото ниво на готовите пари во оптек во Република Македонија
Годишна награда на НБРМ
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Финансиска едукација
Соопштенија
Материјали
Објавени материјали на НБРМ во соработка со „Детска радост“
Материјали на НБРМ
македонски јазик
албански јазик
турски јазик
ромски јазик
српски јазик
влашки јазик
Конкурс
Галерија
Награда за Глобалната недела на пари 2013 година
Настан и изложба повод Меѓународниот ден на штедењето
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ

Односи со јавност

Соопштенија за печат
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2016
1999
1998
1997
New Category
Говори
Гувернер
Димитар Богов (2011- )
Петар Гошев (2004-2011)
Љубе Трпески (1997-2004)
Борко Станоевски (1986-1997)
Вицегувернери
Интервјуа
2015
2014
2013
2012
2011
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер

Финансиски пазари

Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари

Публикации

Годишни извештаи
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Месечни информации
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Квартални извештаи
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Квартални извештаи за банкарскиот систем
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Полугодишни извештаи
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Aнкета за кредитна активност
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Анкета за инфлациските очекувања
2017
2016
2015
2014
2013
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Истражување
Економски истражувања
Работни материјали
Разно
Анализи
Клуб на истражувачи
1 сесија 01.07.2011
2 сесија 02.09.2011
3 сесија 02.12.2011
4 сесија 02.03.2012
5 сесија 08.06.2012
6 сесија 14.09.2012
7 сесија 07.12.2013
8 сесија 08.03.2013
9 сесија 07.06.2013
10 сесија 26.09.2013
11 сесија 19.12.2013
12 сесија 13.03.2014
13 сесија 12.06.2014
14 сесија 18.09.2014
15 сесија 11.12.2014
16 сесија 19.03.2015
17 сесија 11.06.2015
18 сесија 17.09.2015
19. сесија 10.12.2015
20. сесија 10.03.2016
21. сесија 9.06.2016
Галерија на фотографии
22. сесија 15.09.2016
Галерија на фотографии
23. сесија 16.12.2016
24. сесија 02.03.2017
25. сесија 01.06.2017
Програма за истражувачка дејност
Аналитички прилози во кварталните извештаи
Збирки на трудови од конференции
Библиографии

Музеј на НБРМ

Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Историјат на збирката
Музејска поставка
Камерна поставка
Публикации
Контакт

Ковани пари за колекционерски цели

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%