петок, 26 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

ПубликацииИстражувањеАналитички прилози во кварталните извештаи
 

Листата на аналитичките прилози:

Квартален извештај, февруари 2017
– Анализа на задолженоста на македонскиот корпоративен сектор и на нејзиното приспособување во посткризниот период
– Потенцијален производ во Македонија – анализа на динамиката на раст

Квартален извештај, ноември 2016
– Ефекти од излезот на Велика Британија од Европската Унија - Брегзит
– Големина и концентрација на банкарскиот систем

Квартален извештај, август 2016
– Модели за краткорочно проектирање на БДП во Народна Банка на Република Македонија 
– Ефекти од активноста на компаниите во технолошко-индустриските развојни зони врз платниот биланс на Р.Македонија 
– Анализа на трговските кредити во македонската економија

Ефекти од излезот на Велика Британија од Европската Унија - Брегзит

Квартален извештај, мај 2016
– Кратка анализа на финансискиот сектор во Република Македонија со посебен осврт на останатите недепозитни институции
– Динамичка и споредбена анализа на буџетските приходи и расходи на Македонија
– Директни и индиректни ефекти од забавувањето на економскиот раст на Кина врз македонската економија 

Квартален извештај, февруари 2016
– Трговската поврзаност на земјите од Централна и Југоисточна Европа со Европската Унија, со посебен осврт на поврзаноста со Германија
– Показатели за конкурентност на „Компнет“ (CompNet) – нов поглед на извозната конкурентност

Квартален извештај, ноември 2015
– Оценка на побарувачката на пари со осврт на рамнотежното ниво на паричната маса во Република Македонија
– Показатели за движењата во туристичкиот сектор во Македонија

Квартален извештај август, 2015
– Анализа на монетарната трансмисија преку каматните стапки во Република Македонија
– Анализа на ефектите од грчката криза врз извозниот сектор на Република Македонија, со дополнителен фокус и на селектирани економии од регионот
– Економската активност во Македонија низ регионална призма - што покажува статистиката на регионални сметки?
– Споредба на движењето на светските цени на нафтата со движењето на одбрани показатели за домашната економска активност

Квартален извештај мај, 2015
– Анализа на намалувањето на цените во случајот на Република Македонија
– Бевериџова крива за Македонија и споредбена анализа со останатите европски земји
– Кратка анализа на чувствителноста на кредитните услови на банките (Анкета за кредитната активност) на промените на основната каматна стапка на НБРМ
– Кратка анализа на влијанието на промените во каматниот распон врз одлуките на населението за штедење на краток или на долг рок

Квартален извештај февруари, 2015
– Влијание на движењето на светските цени на нафтата врз трговското салдо
– Индиректни ефекти на цените на нафтата врз инфлацијата
– Кредитната понуда и побарувачка како фактори што влијаат врз кредитниот раст: Анализа базирана на Анкетите за кредитна активност на НБРМ
– Производниот јаз во Македонија - ефекти од различните методи на пресметки и ревизии во базите на податоци
– Ревизија на податоците на БДП според методологијата ЕСС 2010

Квартален извештај октомври, 2014
– Промена во опфатот на јавниот долг со измените и дополнувањата на Законот за јавен долг
– Анализа на промените во стапката на невработеност со посебен осврт на невработеноста кај младата популација
– Чувствителност на цените на одделни производи на промените во економската активност
– Краток на осврт на концептот на фискални правила
– Фискалниот договор и Пакетот од шест регулативи – новите поглавја во реформата на фискалното управување на ЕУ
– Поврзаноста на цените на недвижностите со циклусот на економијата

Квартален извештај јули, 2014
– Преглед на најновите пакет-мерки донесени од страна на Европската централна банка (ЕЦБ) во јуни 2014 година
– Улогата на базните ефекти од променливите компоненти на потрошувачките цени врз идните движења на инфлацијата
– Анализа на чувствителноста на увозот на стоки за широка потрошувачка на промените во потрошувачките кредити на домаќинствата
– Информација за промените во екстерните статистики коишто произлегуваат од примената на новите меѓународни статистички стандарди
– Алтернативни показатели за следење на поврзаноста помеѓу кредитната и економската активност

Квартален извештај април, 2014
– Кризата во Украина и нејзините ефекти врз македонската економија
– Куса компаративна анализа на движењето на додадената вредност во градежништвото
– Ефекти на странските директни инвестиции врз платниот биланс на Република Македонија

Квартален извештај јануари, 2014
– Ревизија на кварталните податоци на БДП
– Секторска анализа на продуктивноста на трудот
– Преглед на активните програми и мерки за вработување во Република Македонија
– Измени во поставеноста на монетарните инструменти на НБРМ од ноември 2013 година
– Секторска перспектива на економската активност и кредитниот раст

Квартален извештај октомври, 2013
– Секторска перспектива на вработеноста и економската активност

Квартален извештај јули, 2013
– Излезна стратегија на ФЕД од програмата за квантитативно олеснување
– Индекс на несовпаѓање на понудата и побарувачката на вештини на пазарот на труд
– Измени во инструментот задолжителна резерва во јули 2013 година
– Анализа на динамиката на каматните стапки на депозитите во Република Македонија
– Поврзаност помеѓу понудата и побарувачката на кредити и нивните ефекти врз вкупната кредитна активност

Квартален извештај април, 2013
– Анализа на факторите на промена на депозитите на домаќинствата во Република Македонија во 2012 година

Квартален извештај јануари, 2013
– Дали важи Окуновиот закон во Македонија?
– Влијанието на монетарната политика врз кредитната политика на банките - анализа на анкетите за кредитна активност на банките

Квартален извештај октомври, 2012

Квартален извештај јули, 2012
– Анализа на понудата на работна сила

Квартален извештај април, 2012
– Промени во оперативната рамка за спроведување на монетарната политика на НБРМ

Квартален извештај јануари, 2012
– Заклучоци од декемврискиот самит на Европскиот совет
– Неконвенционални монетарни мерки донесени од страна на Европската централна банка (ЕЦБ)

Квартален извештај октомври, 2011

Квартален извештај јули, 2011
– Композитен индекс на финансиските услови
– Неискористените капацитети во претпријатијата - последици од кризата и последици за идните движења на пазарот на трудот
– Анализа на задолженоста на населението - специфичности за Република Македонија и последици при споредба на степенот на задолженост со други земји

Квартален извештај април, 2011

Квартален извештај јануари, 2011
– Хетерогеноста на економскиот раст во евро-зоната по глобалната криза: последици за монетарната политика
– Ревизии на податоците за БДП

Квартален извештај октомври, 2010

Квартален извештај јули, 2010
– Фискалните и монетарните мерки на земјите-членки на ЕУ за финансиска стабилизација
– Оцените и очекувањата на деловниот сектор за економскиот циклус анализирани преку анкетите за деловните тенденции
– Проблемот на неизвесноста и ревизиите на податоците во контекст на проекциите
 
Квартален извештај април, 2010
– Преносниот ефект врз годишниот просечен реален раст на БДП
– Споредбена анализа на променливоста на бруто домашниот производ и индустриското производство
– Првични знаци на обновување на кредитната активност?

Квартален извештај јануари, 2010
– Ревизии на БДП и на компонентите на БДП

Квартален извештај октомври, 2009

Квартален извештај јули, 2009
– Ревизија на БДП 2002-2007 година
– Преносни ефекти на глобалната економска криза врз македонската економија

Квартален извештај април, 2009
– Анализа на цените на недвижностите во Република Македонија

Квартален извештај јануари, 2009
– Монетарни агрегати во одделни економии
– Секторска анализа на финансиските показатели за котираните компании на берзата

Квартален извештај октомври, 2008
– Индекс на цени на недвижности за Република Македонија
– Промени во референтните каматни стапки на одделни централни банки
– Светската финансиска криза и балканските берзи 

Квартален извештај јули, 2008
– Расположлив доход на населението
– Преземени мерки на централните банки за одржување на ценовната стабилност и регулирање на ликвидноста

Квартален извештај април, 2008
– Анализа на вработеноста и платите по сектори во периодот 2001-2006

Квартален извештај III/2007, декември 2007
– Цени на храната
– Споредба на МБИ-10 со националните и композитните индекси во регионот

Квартален извештај II/2007, септември 2007
– Алтернативна мерка на конвергенција во финансиската интермедијација - дали навистина сме многу далеку?
– Пораст на номиналните приноси на македонската Еврообврзница

Квартален извештај I/2007, март 2007
– Емпириски истражувања во однос на ригидноста на цените
– Реформи на даночниот систем на Република Македонија

Квартален извештај IV/2006, март 2007
– Агрегатната побарувачка во Република Македонија
– Структурна конкурентност на извозот на Република Македонија

Квартален извештај III/2006, декември 2006
– Долгорочната компонента на невработеноста во Република Македонија
– Карактеристики на извозната специјализација на Република Македонија

Квартален извештај II/2006, септември 2006
– Рангирање на кредитната способност на земјата според „Институшанел инвестор" (Институтионал Инвестор)

Квартален извештај I/2006, јуни 2006
– Државни записи за монетарни цели
– Почеток на реформираниот двостолбен пензиски систем
– Надворешен долг на приватниот сектор

Квартален извештај IV/2005, март 2006
– Осврт кон транзициските индикатори на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) за Република Македонија
– Краток осврт на Шестата министерска конференција во рамки на преговорите во Светската трговска организација (СТО)
– Еврообврзници

Квартален извештај III/2005, декември 2005
– Анализа на расходната страна на БДП
– Кус осврт кон новиот Закон за работни односи
– Воведување репо-трансакции во Република Македонија
– Компаративна анализа на депозитите на населението и на претпријатијата во земјите од Југоисточна Европа
– Приватните трансфери во земјите од Југоисточна Европа
– Нови правила за тргување на девизниот пазар во Република Македонија

Квартален извештај II/2005, септември 2005
– Анализа на производствената страна на БДП
– Ефект од вложувањата во државни записи врз паричната маса
– Воспоставување на Пазар преку шалтер во Република Македонија
– Ефект од укинувањето на Мултифибер Агреемент (МФА) 29 квотите врз извозот на облека и текстил од Република Македонија
– Краток осврт на последната рунда на преговори на Светската трговска организација
– Оценување на одржливоста на екстерниот долг со примена на аналитичката рамка развиена од страна на ММФ
– Апресијација на американскиот долар на светските берзи

Квартален извештај I/2005, јуни 2005 година
– Платниот промет во Република Македонија
– Платежни картички во Република Македонија
– Либерализација на мастрихтските критериуми (Пакт за стабилност и раст)

Квартален извештај IV/2004, февруари 2005
– Влијанието на светската цена на нафтата врз увозот на нафта во Република Македонија
– Движење на номиналниот девизен курс на денарот во однос на американскиот долар (мај 1995 година - декември 2004 година)

Квартален извештај III/2004, ноември 2004
– Извештај за глобалната конкурентност за 2004 година на Светскиот економски форум

Квартален извештај II/2004,  август 2004
– Брзина на парите во оптек (velocity of money)
– Херфиндахл-Хирсцхман-ов индекс на концентрација на увозот и извозот

Квартален извештај I/2004,  мај 2004
– Воведување на краткорочни државни хартии од вредност на македонскиот финансиски пазар
– Политика на девизен курс на новите членки на ЕУ

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%