понеделник, 22 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Музеј на НБРМПубликации
 
Публикации

Музеј на Народната банка

Нумизматичка збирка на Народна банка на Република Македонија, Каталог од камерната поставка на НБРМ (група автори), Скопје 1999. Перо Јосифовски, Римската монетарница во Стоби, Скопје 2001 (исцрпен тираж / out of print).
       
Катерина Христовска, Македонски банкноти и ковани пари (1992-2002), Скопје 2002 (исцрпен тираж /out of print)... Монетите и монетарниците во Македонија, Зборник на трудови од симпозиумот одржан по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, Скопје 2002(исцрпен тираж / out of print).
       
Создавањето на македонскиот денар, видувања и сеќавања,   Катерина Христовска (уредник), Скопје 2002. Македонија: парите и историјата, Каталог на постојаната музејска поставка на НБРМ, Катерина Христовска (уредник), Скопје 2002 (исцрпен тираж / out of print).
       
Никола Шелдаров, Македонија и Пајонија: Колекција Шелдаров, Скопје 2003. Ефтимија Павловска, Монетите на Пајонија од Нумизматичката збирка на НБРМ, Скопје 2008. / Eftimija Pavlovska, The Coins of Paeonia, from the Numismatic Collection of NBRM, Skopje 2008.
       
Маја Хаџи-Манева, Македонија, парите и историјата, Водич на постојаната музејска поставка на НБРМ, Скопје 2008. Maja Hadji-Maneva, Macedonia, Coins and History, Guide through the permanent museum exhibition at National Bank of the Republic of Macedonia, Skopje 2008.
       
Маја Хаџи-Манева, Македонија, парите и историјата (Дигитална презентација на Нумизматичката збирка на НБРМ), Скопје 2008. Дијана Ванчевска, Билјана Бозароска Павловска, Конзервација на метални археолошки предмети, Скопје 2013.
       
  Ефтимија Павловска, Маја Хаџи-Манева, Катерина Христовска, Парите и паричните системи во Македонија, Скопје 2012. Eftimija Pavlovska, Maja Hadji-Maneva, Katerina Hristovska, The Coins and the Monetary Systems in Macedonia, Skopje 2012.
       
Маја Хаџи-Манева, Иван Антоновски, Тајната на скриеното богатство, Водич за деца низ музејската поставка на Народна банка на Република Македонија, Скопје 2015.    
       
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%