вторник, 01 септември 2015
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ за 2015 година
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Пазари преку шалтер со хартии од вредност
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Листа на успешно тестирани машини
Нумизматика
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

 

Универзална инвестициона банка

АД Скопје

Ул. “Максим Горки“ број 6, 1000 Скопје

Матичен број:

4646088

Телефон:

02 3286-100/ 3111-111

Факс:

02 3286-000/ 3130-448

www:

http://www.unibank.com.mk/

e-mail:

 

SWIFT:

UIBMMK22

Број на вработени:

386

 

 

 

Ревидиран финансиски извештај 2013

Ревидиран финансиски извештај 2012

Ревидиран финансиски извештај 2011

Ревидиран финансиски извештај 2010

Ревидиран финансиски извештај 2009

Ревидиран финансиски извештај 2008

 

 

Членови на управен одбор

Членови на надзорен одбор

Делчо Крстев

Коста Митровски

Светозар Попов

Димитар Костов Костов

Јанко Ангелов Караколев

Светослав Молдовански

Милка Димитрова Тодорова

Пеце Недановски

Николај Сергеевич Драгомирецки

Акционери со учество над 5% од акциите со право на глас

%

Ивајло Мутафчиев

37,5 %

Цеко Минев

37,5 %

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула20,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,91 % 1,00 %
1 недела 1,11 %
1 месец 1,39 %
3 месеци 1,69 %
6 месеци 1,98 %
9 месеци 2,19 %
12 месеци 2,41 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,25%