вторник, 23 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Monetary policyChanges of the key interest rate of the NBRM
-10 January 2017
-9 November 2016
-13 September 2016
-8 August 2016
-12 July 2016
-14 June 2016
-12 April 2016
-8 March 2016
-9 February 2016
-12 January 2016
-15 December 2015
-10 November 2015
-13 October 2015
-15 September 2015
-11 August 2015
-14 July 2015
-9 June 2015
-14 April 2015
-10 March 2015
-10 February 2015
-13 January 2015
-9 December 2014
-14 October 2014
-9 September 2014
-12 August 2014
-8 July 2014
-10 June 2014
-13 May 2014
-9 April 2014
-11 March 2014
-11 February 2014
-15 January 2014
-10 December 2013
-9 October 2013
-11 September 2013
-9 July 2013
-12 June 2013
-9 April 2013
-12 March 2013

          The National Bank of the Republic of Macedonia (NBRM) adjusts the monetary policy setup to ensure the maintenance of price stability, as legally defined main monetary objective. For achieving the main objective, NBRM applies the monetary strategy of targeting the nominal exchange rate of the Denar against the Euro. Except for price stability, NBRM watches over the maintenance of financial stability in the country, as its second legal objective, subordinated to the main objective. This means that in defining and adopting the monetary measures, NBRM intends to make them contribute to maintaining a stable and competitive market-oriented financial system. NBRM supports the general economic policy without jeopardizing the achievement of the main objective and in accordance with the principle of an open market economy with free competition.

          In order to achieve its monetary objectives, NBRM has various monetary regulation instruments at its disposal. The basic and most important monetary policy instrument of the NBRM is the key interest rate of the NBRM, which is the interest rate on the Central Bank bills. NBRM takes decisions on the level of the key interest rate on a regular monthly basis. This means that on a regular monthly basis the NBRM analyzes the latest available data on the key macroeconomic and financial indicators and their significance in the context of the current macroeconomic projections. Also, it makes reassessments of the risks and the likelihood of their materialization, and based on all this information, it makes an assessment of the influences on the monetary policy setup.

          Decisions on the level of the key interest rate are announced by a press release published on the website of the NBRM. The announcement contains a brief systematic review of the key factors and considerations that were taken into account when taking the actual decision. More detailed information about the perceptions and evaluations of the NBRM related to the monetary decision-making process, can be found within two different reports, the Quarterly Report of the NBRM and the Latest Macroeconomic Indicators - Current Situation Report. The analyses presented in these two reports form the basis of the information used in making monetary decisions, and are published and accessible to the general public. By their publication, NBRM seeks to contribute to better understanding of the monetary decision-making process by the general public, to more effective monitoring and evaluation of the monetary policy performances and to more effective monetary transmission. The Quarterly Report is prepared and published four times a year. The Quarterly Report contains analysis of the latest macroeconomic developments, explains the monetary policy setup in the relevant quarter and the factors influencing it, and includes annexes containing analyses of current topics in the field of macroeconomics, finance and monetary policy. A key and fundamental element of the Report are the macroeconomic projections, as an important tool in the process of making the monetary decisions. For the remaining eight meetings at which the monetary policy during a calendar year is discussed, NBRM prepares and publishes the Latest Macroeconomic Indicators - Current Situation Report. This Report analyzes the latest information on the macroeconomic developments in the country and abroad and their impact on the estimated macroeconomic environment, according to the latest macroeconomic projections, as well as on the NBRM's monetary policy setup. In the monetary decision-making process, NBRM uses several additional analyses and reports, which are of an internal character and are regularly prepared for the NBRM's needs.

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%