понеделник, 22 декември 2014
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Меѓународни односи
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ за 2014 година
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Пазари преку шалтер со хартии од вредност
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Платни системи
Платните системи во Република Македонија
Учесници и сметки во МИПС
Листа на водечки броеви на банките во Република Македонија
Регулатива за платните системи во Република Македонијa
Национален Совет за платни системи на Република Македонија (НСП)
Теми за дискусија
Конференции
Резултати од спроведени анкети
Извештаи за платниот промет
Калкулатор за пресметка и образец 1450
Регистар на системите за плаќање, порамнување и клиринг
Регистар на посредниците при микроплаќања
Црвена книга за системите за плаќање, клиринг и порамнување во РМ
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Истражување
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Пригодни ковани пари
Листа на успешно тестирани машини
Нумизматика
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Регулатива за дигитални сертификати
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Нова Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Јавни набавки
Огласи
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

About NBRMOrganizational chart
 

CURRICULUM VITAE

Maja Kadievska-Vojnovikj

Vice-Governor of the National Bank of the Republic of Macedonia

Maja Kadievska-Vojnovikj has 10 years of experience in areas of macroeconomic policies: monetary and fiscal policy. Currently, she holds a position of a Vice-Governor of the National Bank of the Republic of Macedonia (NBRM) responsible for Sector of Financial Market Operations and Payment Systems. She is also an executive member of the Governing Council of the NBRM. Before being appointed as a Vice-Governor, she held a position of Advisor - Analyst in the External Sector Developments Unit within the Research Department of the NBRM. She was responsible for preparation of short and medium term balance of payments projections and for analysis of the indicators of external solvency of RM and adequacy of the foreign reserves of RM. She actively participated in the creation of guidelines for the monetary instruments setup, preparation of regular reports of the NBRM and various scientific research projects, and in deliberations with the IMF and credit rating agencies. As an analyst in the Real Sector Developments Unit within the Research Department of the NBRM she was involved in preparation of short-term projections of GDP and inflation, in analysis of macroeconomic trends related to the household sector and investment activity in RM. Within this Unit, she was solely in charge of the analysis of the fiscal policy in RM and budget developments. She has published many research papers. In 2011, she was a President of the Commission on appeals in the field of securities market and guest - lecturer in Macroeconomics at the American College Skopje. She holds an MBA degree from City University Thessaloniki/ Sheffield University.

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,50%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула20,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 1,62 %
1 недела 1,99 %
1 месец 2,26 %
3 месеци 2,56 %
6 месеци 2,89 %
9 месеци 3,23 %
12 месеци 3,57 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,25%