среда, 24 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

СтатистикаИзвестувањa за потребите на статистиката
 

Обрасци за поединечна евиденција на кредитНИТЕ работи со странство НД и НП

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЧ:

Резидентите правни и физички лица кои склучиле договор за кредит или договор за заем со нерезидентот. 

 

РОК НА ИЗВЕСТУВАЊЕ:

10 работна дена од датумот на склучување на договорот и 5 работни дена од извршената промена на кредитната работа.

 

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Се известува во хартиена форма со доставување на потребната документација во еден примерок во Архивата на Народната банка или на адреса:

 

Дирекција за статистика

Народна банка на Република Македонија

бул. "Кузман Јосифовски Питу"бр. 1

1000 Скопје

СООПШТЕНИЕ:
Соопштение за промените во евиденцијата на кредитните работи.


ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА:

Закон за девизно работење ;

Одука за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи ; (Стапува на сила од 01.11.2015 година)


УПАТСТВА:

Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите земени од нерезиденти ;

Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите одобрени на  нерезиденти.

 

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ:

НД1, НД2, НД3, НД4, НД5

НП1, НП2, НП3, НП4, НП5

ФОРМИ НА БАРАЊА ДО НБРМ:
Преземи

ПРЕЗЕНТАЦИЈА:
Известување за кредитните работи.

КОНТАКТИ:

contact.statistika@nbrm.mk

За обрасците НД1, НП1:

телефон: 02 3215 181, локал 119,121,128

 

За обрасците НД2, НД3, НД4, НД5, НП2, НП3, НП4, НП5:

телефон: 02 3215 181, локал 125,131,120

 

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%