Аукции на репо транскации за обезбедување ликвидност
на Народна банка на Република Македонија

Проспект за аукција на репо трансакции со датум на одржување 19.05.2017 година Резултати од аукција на репо трансакции со датум на одржување 19.05.2017 година
број RO2017/020-007   број RO2017/020-007  Месечни каматни стапки на аукциите за обезбедување на репо-трансакции  
Аукции на репо-трансакции - историски податоци  

* За прикажување на извештаите во Excel, Вашиот интернет пребарувач треба да бидe подесен во делот "Tools-Internet Options-Security-Custom Level- Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"