четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

СтатистикаБилтени
 

 КВАРТАЛЕН БИЛТЕН IV/2003

 

I Табели од реалниот сектор

1. Бруто домашен производ (по области, по тековни цени)

2. Индустриско производство

3. Промет во трговијата и градежништво

4. Јавни приходи и расходи

5. Вработеност и плати

6. Движење на цените и трошоците на живот

                          

II Табели од монетарниот сектор

7. Биланс на депозитните банки (Актива)

8. Биланс на депозитните банки (Пасива)

9. Биланс на Народна банка на Република Македонија (Актива)

10. Биланс на Народна банка на Република Македонија (Пасива)

11. Најтесна дефиниција на примарни пари (М0)

12. Парична маса М1

13. Парична маса М11

14. Парична маса М2 (ликвидни средства)

15. Парична маса М3 (вкупни ликвидни средства)

16. Парична маса М4 (вкупен депозитен потенцијал на монетарниот систем)

17. Текови на креирање на паричната маса

18. Преглед на депозитни банки

19. Преглед на Народна банка на Република Македонија

20. Монетарен преглед

21. Вкупни пласмани на депозитните банки кај недржавниот сектор

22. Вкупни побарувања на депозитните банки од претпријатијата

23. Вкупни побарувања на депозитните банки од населението

24. Вкупни побарувања на депозитните банки од други комитенти - непрофитни нефинансиски организации

25. Вкупни побарувања на депозитните банки од Државата

26. Вкупни побарувања на депозитните банки од останатиот јавен сектор - носител на монетарни агрегати

27. Вкупни пласмани на Народна банка на Република Македонија

28. Инструменти на монетарна политика

29. Побарувања на Народна банка на Република Македонија од Државата

30. Обврски на Народна банка на Република Македонија кон Државата

31. Обврски на депозитните банки кон претпријатијата

32. Обврски на депозитните банки кон населението

33. Обврски на депозитните банки кон други комитенти - непрофитни нефинансиски организации

34. Обврски на депозитните банки кон Државата

35. Обврски на депозитните банки кон останатите финансиски институции

36. Обврски на депозитните банки кон останатиот јавен сектор - носител на монетарни агрегати

37. Активни и пасивни каматни стапки на Народна банка на Република Македонија

38. Преглед на каматните стапки на депозитните банки

39. Стапка на задолжителна резерва

           

III Табели од надворешно-трговскиот и девизниот сектор

40. Платен биланс (годишни податоци)

41. Подбиланс на стоки (годишни податоци)

42. Подбиланс на услуги (годишни податоци)

43. Подбиланс на трансфери (годишни податоци)

44. Платен биланс (годишни и квартални податоци)

45. Подбиланс на стоки (годишни и квартални податоци)

46. Подбиланс на услуги (годишни и квартални податоци)

47. Подбиланс на трансфери (годишни и квартални податоци)

48. Платен биланс (месечни податоци)

49. Подбиланс на стоки (месечни податоци)

50. Подбиланс на услуги (месечни податоци)

51. Подбиланс на трансфери (месечни податоци)

52. Надворешно-трговска размена по сектори на СМТК и по економска намена

53. Надворешно-трговска размена по економска групација на земји

54. Странски директни инвестиции по дејности, нето (годишни податоци)

55. Странски директни инвестиции по земји, нето (годишни податоци)

56. Странски директни инвестиции по дејности, нето (квартални податоци)

57. Странски директни инвестиции по земји, нето (квартални податоци)

58. Просечни годишни, квартални и месечни курсеви

59. Движење на девизните курсеви

60. Состојба на надворешниот долг

 

МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА ЗА ТАБЕЛИТЕ ОД РЕАЛНИОТ СЕКТОР

МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА ЗА ТАБЕЛИТЕ ОД МОНЕТАРНИОТ СЕКТОР


МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА ЗА ТАБЕЛИТЕ ОД ДЕВИЗНИОТ СЕКТОР

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%