Почнувајќи од март 2013 година НБРМ започна со објавување на информацијата „Најнови макроекономски показатели - преглед на тековната состојба“, наместо досегашната месечна информација. Целта на новата информација е да даде осврт на најновите макроекономски податоци за домашната економија и за најновите претпоставки за надворешното окружување, со цел да се следат отстапувањата на тековната состојба во економијата од очекуваната и да се оценат ефектите врз монетарната политика.