сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференции23 Годишна конференција на Групацијата на банкарски супервизори од централна и источна Европа (БСЦИЕ)

Охрид, хотел „Инекс Горица“, 15-17 јуни 2010 година

23. Годишна конференција на Групацијата на банкарски супервизори од централна и источна Европа (БСЦИЕ)

Програма

Ден 1 - понеделник, 14 јуни 2010 година

20:00 - 22:00 Коктел (хотел „Инекс Горица“)

Ден 2 - вторник, 15 јуни 2010 година

ТЕМА НА ДЕНОТ: Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор

До 09:00 Појадок во ресторанот на хотелот „Инекс Горица“

09:00 - 09:30 Регистрација

09:30 - 09:45 Поздравен говор на г. Петар Гошев, гувернер на Народната банка
на Република Македонија

09:45 - 10:15 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - македонската перспектива, г-ѓа Нора Манова-Трајковска, самостоен советник аналитичар во Отсекот за финансиска стабилност при Народната банка на Република Македонија (презентација PPS)

10:15 - 10:45 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - австриската перспектива, г. Мајкл Хизек, директор на Банкарската супервизија во Органот за контрола на финансискиот пазар (презентација PPS)

10:45 - 11:00 Пауза за кафе

11:00 - 11:30 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - унгарскотото искуство, г-ѓа Каталин Меро, директорка на Финансиската супервизорска власт на Унгарија (презентација PPS)

11:30 - 11:45 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - искуството на Република Чешка и мерките преземени од Народната банка на Чешка, г. Витеслав Бабицки, директор на Секторот за анализа на финансискиот пазар при Народната банка на Чешка (презентација PPS)

11:45 - 12:00 Лекциите научени од кризата: перспективата на ЦБР, г. Микаил Бездудњи, директор на Секторот за банкарска регулатива и супервизија при Банката на Русија (презентација PPS)

12:00 - 12:45 Лекциите научени од кризата и последователно преземени политики насочени кон обезбедување отпорност на банкарскиот сектор, г. Петер Спицка, виш економист во Европската централна банка (презентација PDF)

12:45 - 14:00 Пауза за ручек

14:00 -14:45 Потенцијалното влијание на базелските реформи врз банкарскиот сектор со осврт на францускиот банкарски систем и „Сосиете женерал“, г-ѓа Јитка Пантчукова, претседател на Управниот одбор на „Охридска банка“, „Групација Сосиете женерал“ (презентација PPS)

14:45 - 15:00 Пауза за кафе

15:00 - 15:45 Националните политики насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор во текот на кризата

Дискусија за искуствата на членовите на БСЦИЕ

15:45 - 16:00 Групна фотографија

16:30 Среќавање на сите учесници во фоајето на хотелот „Инекс Горица“. Организирано поаѓање од хотелот „Инекс Горица“ за Охрид со автобуси.

18:00 Вечера во ресторанот „Далга“, Охрид

Ден 3 - среда, 16 јуни 2010 година

ТЕМА НА ДЕНОТ: Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - преглед на националните мерки во текот и по кризата

До 09:00 Појадок во ресторанот на хотелот „Инекс Горица“

9:00 - 09:15 Воведно обраќање

9:15 - 9:45 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - мерките на Македонија во текот и по кризата, г-ца Наташа Андреева, заменик-директор на Дирекцијата за финансиска стабилност, банкарска регулатива и методологии при Народната банка на Република Македонија (презентација PPS)

9:45 - 10:15 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - мерките на Полска во текот и по кризата, г. Анджеј Стопцински, директор на Дирекцијата за банкарска супервизија при Финансиската супервизорска власт на Полска (презентација PPS)

10:15 -10:45 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - мерките на Албанија во текот и по кризата, г. Индрит Банка, директор на Дирекцијата за супервизија при Банката на Албанија  (презентација PPS)

10:45 - 11:00 Пауза за кафе

11:00 - 12:00 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - преглед на националните мерки во текот и по кризата, г. Жан-Филип Своронос, Институт за финансиска стабилност при БИС (презентација PPS)

12:00 - 12:45 Национални стандарди за ликвидносниот ризик и приоди кон мерење на ликвидносниот ризик

Дискусија за искуствата на членовите на БСЦИЕ

12:45 - 14:00 Пауза за ручек

14:00 - 14:45 Национални мерки насочени кон одржување задоволително ниво на ликвидност во текот и по кризата

Дискусија за искуствата на членовите на БСЦИЕ

14:45 - 15:00 Пауза за кафе

15:00 - 15:30 Извештај на Секретаријатот на Групацијата на БСЦИЕ

15:30 - 16:00 Завршно обраќање на г. Игор Давков, генерален директор на Секторот за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност при Народната банка на Република Македонија

Ден 4 - четврток, 17 јуни 2010 година

Културна програма - разгледување на градот Охрид и Охридското Езеро

Ден 5 - петок, 18 јуни 2010 година

Заминување за Скопје (аеродром)


ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%