понеделник, 22 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиПлатежна статистика
 

платежна СТАТиСТИКА

 

Методолошки опис на податоците од доменот на платежната статистика

 

1.Општи забелешки

 

Назив на документот

Платежна статистика

 

Цел на известување

Статистички извештаи за извршените активности во платниот промет

 

Извештајни единици (известувачи)

Банки, издавачи на електронски пари, правни лица коишто се вклучени во платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќањата, посредници при микроплаќањата и останати обезбедувачи на платежни услуги и оператори на платни системи. Податоците се доставуваат на месечна основа, преку електронска апликација, до Дирекцијата за платни системи при Народната банка на Република Македонија, во однапред дефинирани рокови.

 

Регулативна основа

     1. Закон за платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15 и 199/15)

     2. Одлука за доставување на податоците за извршените активности во платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 42/16);

     3. Упатство за доставување податоци за извршени активности во платниот промет („Службен весник на РМ’ бр. 73/16).

2. Термини, дефиниции и видови податоци

 

Термините и дефинициите се во значителна мера приспособени на барањата на Регулативата за платежната статистика бр. 1409/2013 на Европската централна банка. Известувачите доставуваат податоци за: сметките за вршење плаќања, платежните картички, уредите коишто прифаќаат платежни картички, платежните трансакции по типот на платниот инструмент, платежните трансакции по типот на уредот, типовите на учесниците во платните системи и плаќањата обработени преку платните системи, како и вкупниот број на трговци и вкупниот број на продажни места на трговците во земјата кои се клиенти на обезбедувачот на платежни услуги и прифаќаат негови картички.

  

3. Обработка на податоците

 

Податоците ги обработува Народната банка на Република Македонија. Податоците доставени од страна на известувачите се објавуваат во агрегирана форма, со почитување на принципот за доверливост на индивидуалните податоци, доставени од страна на секој известувач.

 

4. Интегритет

 

Известувачите доставуваат месечни податоци до Народната банка на Република Македонија. Податоците се контролираат од страна на Народната банка на Република Македонија и во случај на евидентирани поголеми отстапувања и нелогичности во однос на претходниот месец, известувачите се должни да достават дополнителни информации и објаснувања за причините за отстапувањата.

 

5. Ревизија на податоците

 

Ревизијата на податоците се врши во случај на добивање нови, коригирани информации и податоци од известувачите, како и во случај на методолошки измени во термините и дефинициите.

 

6. Временски серии и фреквенција на податоците

Податоците од јануари 2005 година, објавени по старата методологија, се достапни на месечна основа на интернет-страницата на Народната банка на Република Македонија, во делот на платежната статистика.

Известувачите доставуваат месечни податоци согласно со новата методологија на Народната банка на Република Македонија од извештајниот период којшто започнува во јануари 2016 година и годишни податоци од извештајниот период којшто започнува во 2015 година.

7. Објавување

Народната банка на Република Македонија ги објавува податоците месечно, односно годишно во агрегирана форма, на својата интернет-страница, со исклучок на одредени дефинирани податоци коишто се употребуваат само за аналитички цели на Народната банка на Република Македонија и тие не се предмет на објавуавње.

 

 
 

Извештаи за податоците од доменот на платежната статистика
 

 

Табела 1 - Сметки за вршење плаќања

 

Табела 2 - Платежни картички издадени во земјата

 

Табела 3 - Уреди коишто прифаќаат платежни картички

 

Табела 4 - Платежни трансакции според типот на платежниот инструмент

 

Табела 5 - Платежни трансакции со платежни картички според типот на уредот

 

Табела 6 - Учество во платните системи

 

Табела 7 - Плаќања обработени преку платните системи

 

Платен промет во Република Македонија

 

Трансакциски сметки, депоненти и блокирани сметки и депоненти

 

Архива на податоците за платежна статистика за периодот од јануари 2005 година до март 2016 година *

 

* Извештаите содржат податоци за платежната статистика во Република Македонија за периодот од јануари 2005 година до март 2016 година, кои се изработени и објавени согласно старите подзаконски акти

 

Информација за движењата во платниот промет

 

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%