Ново: Податоци за платен биланс, меѓународна инвестициска позиција и надворешен долг согласно новите меѓунаодни статистички стандарди.