среда, 24 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2015
 

Скопје, 8.5.2015 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија, ја известува јавноста дека во периодот од 10 до 13 мај 2015 година, во соработка со централните банки на Холандија и Португалија, ја организира Осмата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност, којашто ќе се одржи во Охрид.

Воведно обраќање на Конференцијата ќе има вицегувернерката на Народната банка, г-ѓа Маја Кадиевска-Војновиќ, задолжена за Секторот за операции на финансиските пазари и платните системи.

Конференцијата има меѓународен карактер и во неа ќе земат учество претставници од централни банки на Албанија, Белорусија, Бугарија, Египет, Ерменија, Косово, Полска, Словачка, Турција, Хрватска и Црна Гора, институцијата УНКТАД за трговија и развој при Обединетите Нации со седиште во Швајцарија, финансиските институции „Комерцбанк“ (Commerzbank) од Германија и „Акјуити“ (Accuity) од Велика Британија, како и претставници од деловните банки, регулаторите на инфраструктурата на финансиските пазари и останатите финансиски и нефинансиски институции во Република Македонија.

Континуираниот развој на технологијата има ефект врз банкарската индустрија во поглед на начините на обезбедување на платните услуги. Новата дигитална ера ги поттикнува банките да преминат од универзален кон специјалистички модел на обезбедување на платни услуги, односно да креираат поспецифични платежни услуги од оние на нивните конкуренти од небанкарска сфера или да влегуваат во партнерства со иновативни обезбедувачи на платежни услуги од небанкарската индустрија. Овој процес треба да се пренесе и на нивните клиенти, особено физичките лица и малите и средните претпријатија, коишто не се повеќе пасивни корисници на платежните услуги, туку технолошкиот развој им овозможува директна интеракција со банките и споредување на нивните понуди, како и активно користење на можностите кои ги нуди електронската трговија. Сите овие предизвици и можности кои произлегуваат од дигитализацијата на платежните текови и иновациите ќе бидат дискутирани во текот на Конференцијата. Дополнително, Конференцијата ќе опфати теми преку кои предавачите ќе се осврнат на интегративните процеси во сферата на плаќањата во Европската Унија и тековниот развој на проектот за Единствената европска платежна област - СЕПА, трендовите кај системите за порамнување хартии од вредност, а особено реализацијата на проектот „ТАРГЕТ2 за хартии од вредност“, како и финансиската вклученост и достапност на платежните услуги до физичките и правните лица.

Имајќи ги предвид темите коишто ќе бидат дискутирани и обработени на Конференцијата, нивното значење во услови на рапиден развој на технологијата и нејзиниот иновативен ефект врз начините на плаќања, кои се рефлектираат брзо врз трендовите на развој на платежната инфраструктура во Република Македонија, очекувањата се дека истата ќе придонесе кон подигнување на капацитетите во сферата на платните системи и услуги, а се со цел за идна интеграција на Република Македонија во Европската Унија.

Кабинет на гувернерот

Програма

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%