вторник, 23 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

 

Клуб на истражувачи

Во рамки на активностите за поддршка на развојот на истражувачката и аналитичката работа, Народната банка на Република Македонија го формираше Клубот на истражувачите во јули 2011 година. Клубот на истражувачите е отворена платформа за презентација и дискусија на научно-истражувачки трудови, особено во доменот на монетарната политика и макроекономијата.

Народна банка објавува постојан повик до истражувачите да поднесат сопствен труд до Клубот, вклучително и оние во работна верзија. Трудовите треба да бидат изработени согласно со трендовите и стандардите на современите истражувања, што подразбира солидна емпириска анализа, како и систематизирани заклучоци од истражувањето, важни за носителите на политиките, но и за академските кругови. 

Истовремено, се повикуваат сите аналитичари и истражувачи од научно-образовни и финансиски институции, како и студентите и останатите заинтересирани да присуствуваат на сесиите на Клубот како дискутанти или како слушатели. На овој начин се овозможува квалитетна и отворена дискусија меѓу истражувачите, носителите на политиките, аналитичарите од финансиските институции и другите учесници. Исто така, преку размената на мислења се обезбедува унапредување на научно-истражувачката работа во земјата. 

Зачленувањето во клубот е од отворен карактер и истото може да се направи преку барање за членство на следнава електронска адреса: KocalevaM@nbrm.mk. Членовите на Клубот добиваат редовно известување по електронска пошта за сесиите на Клубот на истражувачи.

 

Клуб на истражувачи
1 сесија 01.07.2011
2 сесија 02.09.2011
3 сесија 02.12.2011
4 сесија 02.03.2012
5 сесија 08.06.2012
6 сесија 14.09.2012
7 сесија 07.12.2013
8 сесија 08.03.2013
9 сесија 07.06.2013
10 сесија 26.09.2013
11 сесија 19.12.2013
12 сесија 13.03.2014
13 сесија 12.06.2014
14 сесија 18.09.2014
15 сесија 11.12.2014
16 сесија 19.03.2015
17 сесија 11.06.2015
18 сесија 17.09.2015
19. сесија 10.12.2015
20. сесија 10.03.2016
21. сесија 9.06.2016
22. сесија 15.09.2016
23. сесија 16.12.2016
24. сесија 02.03.2017
25. сесија 01.06.2017
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%