петок, 26 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииРаботилница: Проблеми во мерењето на инфлацијата

Скопје, НБРМ, 22.5.2007 година

Работилница на тема: „Проблеми во мерењето на инфлацијата“, 22.5.2007 година

Програма

10:00 Воведно обраќање и отворање на работилницата, м-р Петар Гошев, гувернер на НБРМ (обраќање) и м-р Благица Новковска, директор на ДЗС (обраќање)

I дел: презентации
претседавач: д-р Анета Крстевска, директор на Дирекцијата за истражување при НБРМ

10:15 „Мерењето на инфлацијата и инфлацијата од перспектива на монетарната политика“, Билјана Давидовска Стојанова, НБРМ и Снежана Шиповиќ, ДЗС (PDF труд) (презентација PPS)

10:35 „Хармонизиран индекс на потрошувачки цени (ХИПЦ), минати достигнувања и идни предизвици“, г. Јарко Пасанен, Еуростат (презентација PPS - достапно само на англиски јазик)

10:55 „Прашања поврзани со мерењето на индексот на потрошувачките цени (ИПЦ), со посебен фокус на сопственичкото домување“, г-ѓа Александра Хит, БИС (PDF труд - достапно само на англиски јазик) (презентација PPS - достапно само на англиски јазик)

11:15 Дискусија

11:30 Пауза за кафе

II дел: презентации
претседавач: м-р Ана Митреска, заменик-директор на Дирекцијата за истражување при НБРМ

11:45 „Фактори на инфлацијата во Република Македонија“, доц. д-р Горан Петревски, Економски факултет - Скопје (PDF труд) (презентација PPS)

12:05 „Улогата на инфлацијата и инфлациските очекувања во изготвувањето на деловната политика на банките“, д-р Глигор Бишев, претседател на Здружението на банкарството при Стопанската комора на Република Македонија (презентација PPS)

12:25 „Инфлација, индексација и последици врз буџетската политика“, д-р Никица Мојсоска-Блажевски, раководител на Отсек за макроекономија при Министерството за финансии (PDF труд) (презентација PPS)

12:45 „Влијанието на инфлациската варијабилност и несигурност врз домашните инвестиции“, м-р Александар Стојков, Центар за економски анализи (презентација PPS)

13:05 Дискусија

13:20 Затворање на Работилницата и препораки

13:35 Коктел

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%