сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2017
Скопје, 26.5.2017 година
Скопје, 25.05.2017 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата  седница, на која беа усвоени Кварталниот извештај и макроекономските проекции до крајот на 2017 година
Скопје, 19.5.2017 година
Скопје, 18.5.2017 година
Скопје, 11.5.2017 година
Со финансиската едукација, граѓаните до здрави одлуки и поквалитетно живеење
Скопје, 11.5.2017 година
Скопје, 10.5.2017 година
Скопје, 10.5.2017 година
На 9 мај 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија
Скопје, 8.5.2017 година
Народната банка на Република Македонија ги известува медиумите дека поради временските прилики  се одложува настанот „Ден на финансиска едукација“ кој што требаше да се одржи денес, 8.5.2017 година во Градскиот парк - Скопје, (Школка) со почеток во 11 часот.
Скопје, 4.5.2017 година
Скопје, 28.4.2017 година
Скопје, 27.4.2017 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница, на која беше усвоен Годишниот извештај за 2016 година, при што беше констатирано дека во 2016 година Народната банка успешно ги оствари законски дефинираните цели.
Скопје, 27.4.2017 година
Скопје, 26.4.2017 година
Денеска го одбележуваме јубилејот 25 години од монетарното осамостојување на Република Македонија. Со донесувањето на основните закони на 26 април 1992 година во македонското Собрание, се создадоа предуслови за осмислување и примена на самостојна политика од страна на централната банка, како монетарна власт на суверена и самостојна Република Македонија. Монетарното осамостојување се случи накусо по историскиот референдум за независност.
Скопје, 24.4.2017 година
Во чест на 25-годишниот јубилеј од монетарното осамостојување на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија, во соработка со Народниот музеј на Словенија, ќе биде домаќин на гостувачката изложба Златен прав на љубљанските уметници Билјана Унковска-Спанзел, Рудолф Спанзел и Доријан Спанзел.
Скопје, 21.4.2017 година
Скопје, 20.4.2017 година
Скопје, 13.4.2017 година
Скопје, 12.4.2017 година
На 11 aприл 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 12.4.2017 година
Скопје, 6.4.2017 година
Скопје, 4.4.2017 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека ќе ja организира Шестата меѓународна истражувачка конференција насловена како: Централното банкарство во услови на продолжена глобална неизвесност: Најновите лекции додека се бара „новата нормала“
Скопје, 31.3.2017 година
Скопје, 31.3.2017 година
Информација за движењата во платниот промет во 2016 година
Скопје, 30.3.2017 година
Скопје, 28.3.2017 година
Од почетокот на 2017 година, во Народната банка на Република Македонија почна да работи системот за прекугранични плаќања во евра, преку поврзување на Македонскиот интербанкарски платен систем (МИПС) со платниот систем ТАРГЕТ 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) на Евросистемот.
Скопје, 27.3.2017 година
Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Македонија коешто го сочинуваат Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, МАПАС и Комисијата за хартии од вредност, во соработка со Бирото за развој на образованието и Сојузот на микрофинансиски организации денес, на 27 март 2017 година, го одбележува почетокот на Глобалната недела на парите (27 март ‒ 2 април).
Скопје, 23.3.2017 година
Скопје, 22.3.2017 година
Народната банка реализира проект за електронско банкарство за извршување на платниот промет со странство за потребите на државата и државните органи
Скопје, 21.3.2017 година
Скопје, 16.3.2017 година
Скопје, 15.3.2017 година
На 14 март 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија
Скопје, 15.3.2017 година
Скопје, 9.3.2017 година
Скопје, 3.3.2017 година
На 2 март 2017 година во Народната банка на Република Македонија беше одржана 24 сесија на Клубот на истражувачите на која беше презентиран трудот „Исламско банкарство и неговите перспективи“ од авторите д-р Сашо Кожухаров, д-р Јана Илиева и д-р Наташа Ристовска. Трудот содржи анализа на спецификите на исламското банкарство, во контекст на перспективите за неговиот развој на европскиот континент.
Скопје, 2.3.2017 година
Скопје, 28.2.2017 година
Скопје, 27.2.2017 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница
Скопје, 23.2.2017 година
Скопје, 21.2.2017 година
Скопје, 20.2.2017 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаден и пуштен во оптек комплетот ковани пари за колекционерски цели „Триптих“(„Службен весник на Република Македонија” бр. 217/16).

Скопје, 16.2.2017 година
Скопје, 15.2.2017 година
На 14 февруари 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ
Скопје, 15.2.2017 година
Скопје, 9.2.2017 година
Скопје, 7.2.2017 година
Со цел подобрување на капацитетите на Народната банка на Р Македонија (НБРМ), на 1 и 2 февруари 2017 година во НБРМ се одржa работилница на тема „МСФИ 9 - Финансиски инструменти, примена за банките“
Скопје, 2.2.2017 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај, при што беше утврдено дека во текот на последното тримесечје од 2016 година каматната стапка на благајничките записи се намали за 0,25 п.п., а на почетокот на јануари 2017 и за дополнителни 0,25 п.п, со што оваа основна каматна стапка се сведе на 3,5%.
Скопје, 2.2.2017 година
Скопје, 31.1.2017 година
Скопје, 26.1.2017 година
Скопје, 20.1.2017 година
Скопје, 20.1.2017 година
Скопје, 17.1.2017 година
Одлука на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија
Скопје, 17.1.2017 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „света Матрона Московска“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 213/16).
Скопје, 12.1.2017 година
Скопје, 12.1.2017 година
Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и директорот на Бирото за развој на образованието, г-ѓа Весна Хорватовиќ, потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието.
Скопје, 11.1.2017 година
На 10 јануари 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 11.1.2017 година
Скопје, 5.1.2017 година
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%