среда, 24 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2014
 

Скопје, 2.4.2014 година

Соопштение за работната средба одржана помеѓу Народната банка на Република Македонија, банките, клириншките институции и Централниот регистар на Република Македонија

На 2. април 2014 година, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа работна средба на која присуствуваа претставници од банките, клириншките институции и Централниот регистар на Република Македонија. Состанокот го отвори вицегувернерката м-р Маја Кадиевска-Војновиќ, која ги претстави развојните планови на Народната банка во делот на унапредувањето на платежната статистика и нејзиното усогласување со рамката за платежна статистика на Европската централна банка. На средбата беа презентирани новата квартална информација за движењата во платниот промет, којашто Народната банка ќе започне да ја објавува во текот на 2014 година, и Споредбената анализа на платежната статистика на Народната банка со платежната статистика на Европската централна банка, со осврт на идните активности за приближување кон статистиката на Европската централна банка.

На состанокот, во отворена и конструктивна атмосфера, беа договорени конкретните активности за подобрување на квалитетот на податоците коишто банките и правните лица што се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќања ги доставуваат до Народната банка. За таа цел, во текот на 2014 година ќе биде изработена методологија за платежната статистика којашто ќе биде предмет на дискусии и консултации со банкарскиот сектор. Методологијата за платежната статистика ќе биде вградена во подзаконската регулатива на Народната банка, при што ќе биде унапреден и електронскиот систем за доставување на податоците за платежна статистика.

Материјали коишто беа презентирани на работната средба:
Квартална информација за движењата во платниот промет во 4. квартал од 2013 година
Споредбена анализа на платежната статистика на Народната банка со платежната статистика на Европската централна банка

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%