вторник, 23 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Macedonian currencyCoins in circulation

 

50 denars

Issue: 2008

Diam. 26,5 mm; Weight 7.7 g

Metal: Cu62Ni18Zn20

Period of circulation 15.11.2008

 

Ob.

50 ДЕНАРИ in the lower central field.

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular; 2008 in the lower central field. Archangel Gabriel, fresco from the church of St. Ghiorghi in Kurbinovo - XII century, detail presented on the banknote of 50 Denars.

 

 

 

 

 

10 denars

Issue: 2008

Diam. 24,5 mm; Weight 6,6 g

Metal: Cu70Ni12Zn18

Period of circulation: 15.11.2008

 

 

Ob.

10 ДЕНАРИ in the lower central field.

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular; 2008 in the lower central field. Peacock, floor mosaic from Stobi from the VI century, detail presented on the banknote of 10 Denars.

 

 

 

 

 

5 denars

Issue: 1993

Diam. 27,5 мм; Weight 7.20 g

Metal: Cu80Ni3Zn17

Period of circulation:10.05.1993

 

 

Ob.

5 ДЕНАРИ in the lower central field

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular;

1993 in the lower central field.

Lynx (Felis Lyinx).

 

 

 

 

 

2 denars

Issue: 1993

Diam. 25,5 мм; Weight 6.20 g

Metal: Cu80Ni3Zn17

Period of circulation:10.05.1993

 

 

 

Ob.

2 ДЕНАРИ in the lower central field

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular;

1993 in the lower central field.

Ochrid trout (Salmo Letnica).

 

 

 

 

 

1 denar

Issue: 1993
Diam. 23,8 mm;Weight 5.10 g
Metal: Cu80Ni3Zn17
Period of circulation:10.05.1993

 

 

Ob.

1 ДЕНАР in the lower central field

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular;

1993 in the lower central field.

Shar Planina shepherd dog.

 

 

1 denar

Issue: 2016
Diam. 23,8 mm;Weight 5.10g
Brass and copper covered steel
Period of circulation:15.07.2016

Ob.

1 ДЕНАР in the lower central field

Stylized horizon with a 16-ray sun.

Rev.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, circular;

2016 in the lower central field.

Shar Planina shepherd dog.

 

 

 

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%