вторник, 23 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2004
Скопје, 28.12.2004 година
Скопје, 24.12.2004 година
Скопје, 10.12.2004 година
Скопје, 29.11.2004 година
Скопје, 25.11.2004 година
IX-та Седница на Советот на Народна банка на Република Македонија
Скопје 24.11.2004 година
Скопје, 11.11.2004 година
Скопје, 08.11.2004 година
Скопје, 29.10.2004 година
Скопје, 21.10.2004 година
Денес, Советот на Народна банка на Република Македонија одржа седница на која разгледа и усвои извештаи и одлука од монетарната, девизната и супервизорската област.
Скопје, 01.10.2004 година
Скопје, 28.09.2004 година
Скопје, 09.09.2004 година
Денес, Народна банка на Република Македонија ја одржа својата VII седница на која разгледа и усвои повеќе одлуки од доменот на монетарната и девизната политика.
Скопје, 16.08.2004 година
Скопје, 13.07.2004 година
Денес Советот на Народна банка на Република Македонија ја одржа својата 6-та седница на која разгледа и усвои повеќе одлуки од доменот на монетарната политика.
Скопје, 07.07.2004 година
Скопје, 16.06.2004 година
Скопје, 02.06.2004 година
Вчера, 1 јуни, 2004 година, Комитетот за финансиски прашања, формиран согласно Анексот “Ц” на Спогодбата за прашања на сукцесијата на имотот и побарувања на поранешната СФРЈ, одржа состанок во Загреб, Република Хрватска.
Скопје, 06.05.2004 година

Денес, Советот на Народна банка на Република Македонија ја одржа својата IV седница, на која ги разгледа и усвои: Годишниот извештај на Народна банка на Република Македонија за 2003 година, Извештајот за банкарската супервизија и банкарскиот систем на Република Македонија во 2003 година и Извештајот за ракување и управување со девизните резерви на Република Македонија во 2003 година.
Скопје, 25.02.2004 година
Скопје, 26.01.2004 година
Скопје, 08.01.2004 година
Денес, 08.01.2004 година, Советот на Народната банка на Република Македонија одржа седница на која го разгледа и усвои Извештајот за состојбите во Експорт Импорт банка а.д. Скопје изготвен од страна на привремената управа.
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%