Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ


Денес, Советот на Народна банка на Република Македонија ја одржа својата IV седница, на која ги разгледа и усвои: Годишниот извештај на Народна банка на Република Македонија за 2003 година, Извештајот за банкарската супервизија и банкарскиот систем на Република Македонија во 2003 година и Извештајот за ракување и управување со девизните резерви на Република Македонија во 2003 година.