ДНЕВЕН РЕД
Од I седница, одржана на 12.01.2018

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Овен“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Овен“.


Вицегувернери претседавач на Советот
на Народната банка наРепублика Македонија
д-р Фадил Бајрами
ДНЕВЕН РЕД
Од II седница, одржана 01.02.2018 

 1. Усвојување на записници од XV седница од 2017 и I седница од 2018 година на Советот на Народната банка на Република Македонија;  
 2. Политика за изменување и дополнување на Политиката за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Македонија;
 3. Квартален извештај, февруари 2018;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2017 година;
 5. Одлука за правилата за добро корпоративно управување во банка;
 6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности;
 7. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи; 
 8. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата, изворите на средствата побарувањето и обврските на Народната банка со состојба 31 декември 2017 година;
 9. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствена евиденција;
 10. Информација за воведување на МСФИ 9- Финансиски инструменти, класификација и мерење кај Народната банка на Република Македонија;
 11. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, јануари 2018 година.


Гувернери претседавач на Советот
на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов

ДНЕВЕН РЕД 
Од III седница, одржана 06.02.2018

 1. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Бик“;
 2. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата хороскопски знаци со име „Бик“.


Гувернери претседавач на Советот 
на Народната банка на Република Македонија
Димитар Богов