Д Н Е В Е Н Р Е Д

од I седница, одржана на 02.02.2017 година

  1. Усвојување на записникот од XIV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
  2. Квартален извештај, февруари 2017;
  3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2016 година;
  4. Одлука за изменување на Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари;
  5. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата,изворите на средствата побарувањето и обврските на Народната банка со состојба 31 декември 2016 година;
  6. Одлука за намалување на вредноста на нефинансиски средства (инвестиции во тек-градежни објекти);
  7. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствена евиденција;
  8. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија;
  9. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, јануари 2017 година;
  10. Разно.

Вицегувернер

д-р Фадил Бајрами

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

од II седница, одржана на 27.02.2017 година 

1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 

2. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2016 година;- Годишна сметка на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;- Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;

3. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;

4. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;

5. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;

6. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари – декември 2016 година;

7. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2016 година;

8. Годишен Извештај за извршените контроли на усогласеноста на работењето со прописите во 2016 година;

9. Извештај за извршување на Програмата за работа на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;

10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста;

11. Одлука за методологијата за управување со ризикот на задолженост;

12. Одлука за методологијата за утврдување максимален износ за распределба на резултатот;

13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања;

14. Одлука за методологијата за идентификување системски значајни банки;

15. Одлука за методологија за изработка на план за опоравување на системски значајни банки;

16. Одлука за методологијата за утврдување на стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија;

17. Правилник за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија;

18. Правилник за дополнување на Правилникот за истражувачка активност;

19. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, февруари 2017 година;

20. Разно.Гувернер                      

и претседавач           

на Советот на Народната  банка на Република Македонија      

Димитар Богов