Соопштение на НБРМ, 10.6.2015

На 9 јуни 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и во земјите од регионот, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели

Соопштение на НБРМ, 10.6.2015

На 9 јуни 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и во земјите од регионот, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели

Соопштение на НБРМ, 20.5.2015 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Близнаци“ и „Рак“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/15).

Соопштение на НБРМ, 13.5.2015 година

На 12.5.2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани најновите макроекономски показатели и проекции во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика. Притоа беше констатирано дека последните проекции не упатуваат на поголеми промени во однос на амбиентот за водење на монетарната политика, при што беше одлучено на аукцијата да се понудат благајнички записи на ниво на износот којшто достасува (25.500 милиони денари), со непроменета каматна стапка од 3,25%.

Соопштение на НБРМ, 8.5.2015 година

Народната банка на Република Македонија, ја известува јавноста дека во периодот од 10 до 13 мај 2015 година, во соработка со централните банки на Холандија и Португалија, ја организира Осмата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност, којашто ќе се одржи во Охрид.